vakantiemaatje ouderen bij camper.jpg

Acties meerjarenplan 2020

Hieronder vind je alle acties van ons (meer)jarenplan 2020.

Thema's kaderbrief 2020
Resultaten
Planning

Zorg thuis

Doorontwikkeling zorg

In samenwerking met netwerkpartners is onderzocht of de principes van het concept ‘FACT’ ook in andere regio’s kunnen worden ingezet.

T2

 

 

Er is sprake van een kwalitatieve doorontwikkeling van de wijkverpleging met de implementatie van het Kwaliteitskader Wijkverpleging, de inrichting van een of meer specialistische teams en de verdere uitbouw van de 24-uursfunctie.

T2, 3

 

 

Samen met vijf andere zorginstellingen en de Hogeschool van Amsterdam, zijn ook in 2020 weer vijf extra wijkverpleegkundigen opgeleid in een duaal studietraject wijkverpleegkundige zorg.

T2

 

 

O.b.v. het koersdocument ‘kortdurende en specialistische zorg en behandeling voor thuiswonende kwetsbare ouderen’ hebben de regio’s nieuwe producten en diensten (verder) ontwikkeld en verbreed naar somatische zorg.

T1, 2, 3

 

  In iedere regio is het aantal VPT-cliënten substantieel gegroeid.

T1, 2, 3

 

In de regio’s is onderzocht of er behoefte is aan dagbesteding in het weekend.

T1

  Regio’s hebben een plan opgesteld voor vernieuwende woonzorgvormen in de regio, op basis van de visie in het strategisch vastgoedplan.

T3

 

  Samen met Omring is een programma ‘Wonen en Zorg’ gestart om steeds meer ouderen thuis zwaardere zorg te bieden en samen vernieuwende woonzorgconcepten te ontwikkelen.

T2

 

  In de GRZ heeft 25% van de cliënten een ambulant (na)traject.

T1, 2, 3

  De ‘droom’ met het Dijklander Ziekenhuis en de huisartsen in de regio Purmerend (de visie op ketenzorg voor kwetsbare ouderen) wordt de komende jaren verder ontwikkeld (ouderenkliniek: level 3/4 in T3).

2020 en verder > T3

 

  Het project hospital@(verpleeg)home met Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar, is gestart.

T1

Technologie-gedreven veranderingen Het project ‘Technologische vernieuwingen’, samen met ViVa! Zorggroep en Evean, is opgeschaald naar andere regio’s: level 4.

T3

 

  O.b.v. het ‘Strategisch plan II&I’ is verder geïnvesteerd in domotica in de zorgprocessen.

2020 ev.

 

Het Regioplatform Noord-Holland Noord is, samen met Omring, Dijklander Ziekenhuis en de Noordwest Ziekenhuisgroep, verder ontwikkeld: minimaal level 3, deels level 4.

T1, 2, 3

 

  Het cliëntenportaal Mijn Caress is volgens implementatieplan ingevoerd in de regio’s.

T2

Community De Zorgcirkel draagt actief bij aan de discussie over zelfregie van cliënten.

T1, 2, 3

Strategisch vastgoedplan Het Strategisch vastgoedplan is herijkt voor wat betreft de vastgoedprojecten (het ‘spoorboekje’.) T2

Strategisch plan II&I

 

Het Strategisch plan Innovatie, Informatievoorziening & ICT (II&I) is geactualiseerd voor wat betreft de activiteiten voor 2020 e.v.

T2

 

Strategisch opleidingsplan De afdeling HR heeft, samen met de OR, ideeën over een individueel ontwikkelbudget voor medewerkers uitgewerkt.

T1

Strategische zorgverkoop De afdeling Zorgverkoop heeft,  samen met de regio’s, de proposities van De Zorgcirkel richting de zorgverzekeraars/-kantoren en gemeenten uitgewerkt.

T1, 2, 3

 

Wetenschappelijk onderzoek Wetenschappelijk onderzoek is verder ingebed binnen De Zorgcirkel.

T1, 2, 3

  Voor de thema’s ‘persoonsgericht werken’ en ‘nieuwe woonzorgvormen’ is een plan wetenschappelijk onderzoek opgesteld. T2
  De GRZ heeft na de visitatie het Topcare-certificaat behaald. T1
 

De Zorgcirkel neemt deel aan minimaal 2 onderzoeken i.s.m. hogescholen, universiteiten en onderzoeksinstituten.

T2

De medewerkersreis De afdeling HR heeft, in afstemming met de regio’s, beleid m.b.t. vinden, verbinden en loslaten ontwikkeld en op onderdelen uitgevoerd.

T1, 2, 3

 

  Het project ‘Introductie nieuwe medewerkers’ is, na een pilot in Egmond, organisatie-breed uitgerold. T1, 2, 
  Medewerkerstevredenheidsonderzoek heeft organisatie-breed plaatsgevonden. T1
  De maatregelen i.h.k.v. het arbeidsmarktbeleid zijn uitgevoerd, waaronder proeftuinen, traineeprogramma, recruitment en innovatief leren.

T1, 2, 3

 

  ‘Reflecteren Werkt’ is in de regio’s ingevoerd. T1, 2, 3
 

Het nieuwe functiehuis is ontwikkeld en ingevoerd.

2020-‘21

  Gestart is met het uitvoeren van het vitaliteitsbeleid deel II. T3
Innovatie Ook in 2020 blijven we bouwen aan de nieuwe zorg voor ouderen en gaan we door met het vernieuwen van onze producten en diensten. We monitoren de voortgang van de innovatiekalender en inspireren en leren van elkaar met behulp van de innovatiethermometers.

T1, 2, 3

 

 

Interdisciplinaire samenwerking Er is een omgeving waarin interdisciplinair in de zorg wordt samengewerkt, als onderdeel van persoonsgericht werken. T1,2,3
 

Het programma waarbij de afdelingen van het ondersteuningslint integraal dienstverlenen is gestart.

T1

Duurzaamheidsstrategie

De duurzaamheidsstrategie is gereed en vertaald in een plan van aanpak Zorgcirkelbreed en per regio.

T1

Facilitair bedrijf Bepaald is hoe het Facilitair bedrijf eruitziet, o.a. in verband met de verkoop/uitbesteding van de Cirkeldis en de regionalisering van Hulp bij het Huishouden.

T1

 

Eten en drinken De maaltijdlevering door de nieuwe leverancier is geïmplementeerd, met verdere invoering van de visie op eten en drinken.

T1, 2

Informatiebeveiliging De Algemene Verordening Gegevensbescherming is een verplicht onderdeel in het aanbod van Leren & Ontwikkelen, met de focus op houding en gedrag.

T2

Medezeggenschap De medezeggenschap van cliënten is heringericht (geregionaliseerd) en de OR-verkiezingen hebben plaatsgevonden.

T1, 2

Wet Zorg en Dwang De Zorgcirkel is d.m.v. scholing van medewerkers en de implementatie van nieuwe werkwijzen compliant aan de Wet Zorg en Dwang.

T1, 2, 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastgesteld door de raad van bestuur op 19 november 2019.