Regio Purmerend

De regio Purmerend heeft de locaties Novawhere, Jaap van Praag, Molentocht, De Viervorst, Triton, Zuidland in Purmerend en Middelwijck in Middenbeemster. Daarnaast biedt de regio Purmerend thuiszorg. 

De belangrijkste speerpunten zijn persoonsgericht werken, meer aandacht voor de cliënt, reflectie in hoeverre de locatie al werkt volgens het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en binden en boeien van medewerkers. Regiobreed zijn er in juni vanuit de kwaliteitsgelden twee locatiesecretaresses aangenomen voor elk 24 uur om de zorgmanagers/zorgteams te ontlasten. Met onder meer het notuleren van teamvergaderingen en het versturen van mails/brieven is dat geslaagd.

Informatie per locatie

Novawhere

Om meer aandacht aan de maaltijden te kunnen geven en meer zingeving aan de activiteiten te kunnen bieden, hebben we ervoor gekozen om meer huiskamerassistenten aan te trekken. In totaal vijf medewerkers voor de afdelingen psychogeriatrie en drie voor de somatische afdelingen. Er is gekozen voor een dienst van 08.00 uur tot 14.30 uur en van 14.30 uur tot 20.00 uur. Op elke afdeling, 7 dagen per week.

Het grootste deel van de huiskamerassistenten van de PG-afdelingen heeft bovendien de scholing ‘omgaan met onbegrepen gedrag bij de mens met dementie’ gevolgd en met een certificaat afgerond.

Naast de continuïteit van dienstverlening van huiskamerassistenten hebben we er ook voor gekozen om de flexibele schil van zorgmedewerkers te vergroten. Er zijn zes medewerkers (mbo-v’ers en hbo-v’ers in opleiding) aangenomen om de piekmomenten op te kunnen vangen.

Naast het programma ‘Ga je mee …. dan gaan we samen’ waarin de onderwerpen kennis delen, regie in teams, aanwezig zijn en persoonsgerichte zorg aan de orde kwamen, is er tevens ook gekozen voor het programma Waardigheid en trots op locatie. Het uitgangspunt van deze ondersteuning moet ertoe leiden dat medewerkers nog sterker in hun kracht staan en eigenaarschap vergroten en verschillende rollen ontwikkelen. De voorbereidingen zijn getroffen in december 2019. In januari zijn we gestart met de locatiescan en in de zomer van 2020 zullen we het programma verder uitrollen.

Novawhere in cijfers
Bewoners: 110
Medewerkers: 154
Vrijwilligers: 92

 

Jaap van Praag

Op Jaap van Praag wilden we in 2019 meer huiselijkheid realiseren en extra ondersteuning bij piekmomenten. In dit kader hebben we tien huiskamermedewerkers welkom geheten. Dat betekende veel meer aandacht en gezelligheid op de zitjes. We eten vaker samen en doen meer activiteiten met elkaar. Ook is er meer ruimte om met mensen individueel naar buiten te gaan of een boodschap te doen. Voor medewerkers is het een mooie manier om kennis te maken met de ouderenzorg. In 2020 zullen twee collega’s doorstromen naar een zorgopleiding.

Jaap van Praag
Bewoners: 76
Medewerkers: 65
Vrijwilligers: 91

 

Molentocht

Op Molentocht hebben we in 2019 extra aandacht gegeven aan het welzijn van de bewoners en de behoefte van de bewoners hierin. In dit kader hebben we twaalf huiskamermedewerkers welkom geheten. Dit betekende dat we bewoners meer individuele aandacht konden bieden, evenals ondersteuning bij de dagelijkse activiteiten en als zij daar behoefte aan hadden ook bij de maaltijden. Alle medewerkers huiskamerassistenten van de PG-afdelingen hebben bovendien de scholing ‘omgaan met onbegrepen gedrag bij de mens met dementie’ gevolgd en daarvan een certificaat ontvangen.

Voor de afdelingen waar de bewoners met dementie verblijven heeft dit uiteindelijk, natuurlijk ook mede door de multidisciplinaire inzet en evaluaties, erin geresulteerd dat er momenteel geen cliënten meer wonen met een ZZP 7-indicatie. De bewoners bij wie eerst sprake was van ‘probleemgedrag’ hebben meer rust gevonden. Er is voldoende individuele aandacht en activiteiten en de bewoners voelen zich thuis, vertrouwd en veilig. Op de afdelingen heerst een klimaat van rust, gezelligheid en huiselijkheid. Op de somatische afdelingen is er meer rust en hebben we meer individuele activiteiten met bewoners ondernomen.

Aandachtspunt dat we naar 2020 meenemen is extra scholing van de huiskamerassistenten om beter de individuele behoeften van de bewoners te kunnen herkennen en daar passend op te acteren.

Daarnaast willen we met teamcoaching realiseren dat onderling beter afgestemd wordt.

Molentocht in cijfers
Bewoners: 104
Medewerkers: 139
Vrijwilligers: 137

 

Middelwijck

Op Middelwijck wilden we in 2019 extra huiskamerassistenten (HKA) aantrekken. Dat is gelukt! Enkele vacatures voor HKA hebben we kunnen vervullen. Ook is er wat extra capaciteit ingezet en met name voor de weekenden hebben we op een klein contract veel jonge medewerkers kunnen aannemen die flexibel inzetbaar zijn.

In totaal hebben we ongeveer twee fte aangenomen, wat heeft geresulteerd in een evenwichtige bezetting van drie HKA overdag en drie in de avond. Verder hebben we alsnog een activiteitenbegeleider (AB) kunnen aannemen voor 24 uur die samen met de HKA is gaan kijken naar de activiteiten in de huiskamers.

Ook is er voor vier uur per week een beweegagoog aangenomen. Zij komt elke week bewegen met de cliënten die dat kunnen en willen. We hebben gemerkt dat veel van onze cliënten het leuk vinden en proberen dit samen met de HKA en AB ook de rest van de week terug te laten komen.

In het kader van waarderend samenwerken (WASA) en Waardigheid en trots op locatie starten we in 2020 met intervisie/teamcoaching.

Middelwijck in cijfers
Bewoners: 28
Medewerkers: 40
Vrijwilligers: 58

 

Triton

Ook binnen Triton hebben we in 2019 extra huiskamerassistenten (HKA) aangetrokken. Daar waar op Middelwijck al langer werd gewerkt met HKA was dit voor Triton een nieuwe ervaring. Doel was om voor elke huiskamer (vier in totaal) één HKA in te zetten overdag en twee in de avond. Dit hebben we niet helemaal gerealiseerd. Over het algemeen zijn er drie HKA overdag en één of twee in de avond. De aanwezigheid van HKA in de huiskamers is een zeer positieve ervaring. Het geeft de zorg meer rust en er is voldoende toezicht. Er worden meer activiteiten gedaan en er kan regelmatiger met bewoners worden gewandeld.

Ook voor Triton is er voor vier uur per week een beweegagoog aangenomen, zij komt elke week bewegen met de cliënten die dat kunnen en willen. We hebben gemerkt dat veel van onze cliënten het leuk vinden en proberen dit samen met de HKA ook de rest van de week terug te laten komen.

Voor triton is er één VIG en één verpleegkundige aangenomen, beiden voor 24 uur. De bezetting is nu stabieler en de deskundigheid van onze zorg hebben we ermee vergroot.

Triton in cijfers
Bewoners: 24
Medewerkers: 28
Vrijwilligers: 16

 

Zuidland

Binnen Zuidland is in 2019 ingezet op meer toezicht en ondersteuning voor de bewoner met somatische klachten rondom de maaltijd in de avonduren. We hebben een drietal huiskamermedewerkers welkom geheten. Dit heeft geresulteerd in een avondopenstelling van 7 dagen per week van 16.00 - 20.00 uur. Ook op de beide PG-afdelingen is er zowel in de ochtend als in de avond een huiskamermedewerker aanwezig. Hierdoor hebben bewoners gezelschap en hebben we het doel van meer toezicht en persoonlijke begeleiding in de huiskamer kunnen realiseren.

De interdisciplinaire samenwerking door de inzet van fysio- en ergotherapiedagdelen op de PG-afdelingen hebben we gehandhaafd en voortgezet. Dit doen we om de specifieke kennis en vaardigheden bij medewerkers te vergroten. De uren dat fysio- en ergotherapie op de afdelingen aanwezig zijn, zetten we in voor onder meer advies en activering bij ADL. Zij brengen expertise mee over het lerend vermogen bij dementie en geven lig- en beweegadviezen. Monitoren op paratonie/tonus en adviseren over het activeren van de bewoner op het eigen niveau. Dit alles zorgt voor meer toezicht, meer gezelschap van bewoners, het beter behalen van de beweegnorm, het verminderen van het decubitus-risico en voor meer persoonsgerichtere adviezen. We evalueren en stellen elke drie maanden bij waar nodig.

Een aandachtsvelder mantelzorgondersteuner binnen Zuidland is gestart voor acht uur per week voor de PG-afdelingen. Er is een samenwerking met casemanagement om een goede invulling te geven aan de ondersteuning. Er is een jaarplanning opgesteld voor mantelzorgmomenten op locatie eens per zes weken. Hierdoor is er meer ruimte voor individuele ondersteuning van de mantelzorger. 

Een aandachtspunt dat we naar 2020 meenemen is het versterken van onze deskundigheid en begeleiding van gedragsproblematiek en het verhogen van de vakbekwaamheid in de laatste levensfase.

Zuidland in cijfers
Bewoners: 54
Medewerkers: 67
Vrijwilligers: 34

 

De Viervorst

Bevorderen deskundigheid zorgteam

De Viervorst heeft ingezet op het bevorderen van de deskundigheid van het team en heeft daarvoor een persoonlijk begeleider bijzondere doelgroep (PBBD) aangesteld. Voor 2020 willen we voortzetten en verdiepen van wat is opgestart in 2019. Met name de aandacht voor verbinding van mantelzorgers/reisgezelschap en het inplannen van mantelzorgbijeenkomsten. Ook willen we moeilijke casuïstiek bespreekbaar maken.

Verhogen van welbevinden bewoners
Met de kwaliteitsgelden hebben we huiskamerassistenten aangetrokken. Hiermee borgen we toezicht en veiligheid voor bewoners. Vertrouwen is belangrijk voor bewoners, evenals persoonsgerichte aandacht tijdens cruciale tijden en een structuur van de dag als zij daaraan behoefte hebben. Dit heeft het welbevinden duidelijk verhoogd. Verzorgenden hebben hun handen en concentratie vrij om bijvoorbeeld medicijnen uit te delen, zorg te verlenen op het appartement en voor intensieve zorgverlening die nodig is met twee verzorgenden. Hiermee is de kwaliteit van onze zorg aanzienlijk verhoogd. In 2020 willen we door op de ingeslagen weg met aandacht voor benaderen en betrekken van mantelzorgers en uitvoeren van activiteiten.

Inzet beweegagoog
In 2019 zijn we gestart met een beweegagoog voor zes uur in vier huiskamers. De fysieke inspanning die bewoners hebben tijdens muziek op de PG-afdelingen maakt dat zij op een vrolijke en ontspannen wijze wekelijks extra beweging hebben. Dit bevordert duidelijk zichtbaar het welbevinden/de stemming. In 2020 willen we dit graag voortzetten en uitbreiden met nog eens drie uur voor de afdeling Somatiek.

De Viervorst in cijfers
Bewoners: 57
Medewerkers: 60
Vrijwilligers: 42

Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij u helpen?
Onderwerp is verplicht!
Onderwerp is verplicht!
Vraag is verplicht!
Hoe kunnen wij u bereiken?
Voornaam is verplicht!
Achternaam is verplicht!
Telefoonnummer is verplicht!
Geldig e-mailadres is verplicht!