Toezicht IGJ

In november en december van 2019 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een onaangekondigd bezoek gebracht aan Prins Hendrik en aan Westerhout en daarnaast een aangekondigd bezoek aan een thuiszorgteam in de Zaanstreek. De drie bezoeken zijn prettig verlopen en in 2020 hebben we de drie onderzoeksrapportages mogen ontvangen.

De rapportages gaven een voor ons herkenbaar beeld van de twee locaties en het bezochte thuiszorgteam. Waar de rapportages over locatie Prins Hendrik en thuiszorgteam Saenden overwegend positief zijn, is de rapportage over Westerhout duidelijk kritischer. Uit de resultaten van het bezoek aan locatie Westerhout halen we een rode draad die ons doet realiseren dat we, ondanks de vele inspanningen die al gedaan zijn en de resultaten die we behaald hebben, nog niet ver genoeg gevorderd zijn in de omslag naar persoonsgericht werken.

Waar Prins Hendrik en thuiszorgteam Saenden op grotendeels dezelfde voet verder kunnen gaan, vraagt het rapport over Westerhout directere actie. In dit kader is in 2020 voor Westerhout een actieplan opgesteld en wordt voor Prins Hendrik en thuiszorg Zaanstreek nog bekeken welke aandachtspunten opgepakt moeten worden.

Daarnaast zijn enkele bevindingen voor de hele organisatie relevant en geven aanleiding om lopende trajecten te verbreden of meer prioriteit aan te geven, zoals het leren en verbeteren naar aanleiding van incidenten en de kwaliteit van de dossiervoering. In november 2019 zijn we in alle regio’s gestart met het decentraal oppakken en analyseren van meldingen incidenten cliënten (MIC), om zo het leereffect binnen teams te vergroten en daarmee ook nut en noodzaak van het melden van incidenten duidelijker te maken. Ook zijn we in 2019 gestart met het in gebruik nemen van een nieuwe opzet van het zorgleefplan in het cliëntdossier, die persoonsgericht werken en methodisch werken ondersteunt.

Incident-analyses

Er zijn in 2019 zes analyses uitgevoerd van ernstige incidenten, op eigen initiatief of op verzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. We gebruiken hiervoor de Prevention and Recovery Information System for Monitoring and Analysis-methodiek en zetten wanneer nodig of wenselijk een onafhankelijk voorzitter in. Twee van de resulterende onderzoeksrapportages hebben we begin 2020 verstuurd aan de Inspectie. Eén onderzoek, naar een mogelijke calamiteit uit 2018, is in samenwerking met GGZ NHNoord uitgevoerd, die vervolgens deze calamiteit gemeld heeft bij de Inspectie. 

Naar aanleiding van de verrichte onderzoeken hebben we maatregelen genomen om herhaling van incidenten te voorkomen en om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Deze maatregelen worden gemonitord door afdeling Kwaliteit & Veiligheid.

Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij u helpen?
Onderwerp is verplicht!
Onderwerp is verplicht!
Vraag is verplicht!
Hoe kunnen wij u bereiken?
Voornaam is verplicht!
Achternaam is verplicht!
Telefoonnummer is verplicht!
Geldig e-mailadres is verplicht!