Regionale samenwerking

Anouk Gomes is manager Zorgverkoop. Niet alleen de zorgcontracten heeft ze onder haar hoede maar ze coördineert ook de regionale samenwerkingsvraagstukken namens De Zorgcirkel. De Zorgcirkel maakt deel uit van twee zorgverzekeringsregio’s: Noord-Kennemerland en Zaanstreek-Waterland.

In beide regio’s zoeken organisaties die betrokken zijn bij vraagstukken rondom de ouderenzorg de samenwerking. Hoewel het proces naar meer samenwerking zich in beide regio’s anders voltrekt, kent de aanleiding in deze beide regio’s veel overeenkomsten.

Door de wijze waarop we in Nederland de zorg hebben georganiseerd krijgen mensen met meerdere ondersteuningsvragen vaak met verschillende domeinen en financieringsstromen te maken. Dat geldt ook voor oudere mensen die met het klimmen van de leeftijd vaak ondersteuning op verschillende vlakken nodig hebben. Anouk vertelt dat het essentieel is dat mensen geen last ondervinden van de wijze waarop we zorgvragen bij verschillende domeinen hebben ondergebracht. “Dat betekent dan ook dat we als aanbieders van zorg en ondersteuning vanuit die verschillende domeinen goed met elkaar moeten samenwerken. Dat houdt in dat we goede afspraken met elkaar moeten maken.”

Samenwerkingsagenda

In beide regio’s werkt De Zorgcirkel aan een samenwerkingsagenda met partners in de regio. Anouk: “In het verleden keken we voor oplossingen vooral naar een aanbod vanuit de zorg. We werken in het samenwerkingsverband vanuit een breder, integraal beeld. Samen met de oudere kijken we naar wat mensen zelf kunnen en willen en dan gaan we kijken wie wat kan doen, de professionele (zorg-)organisatie en gemeenten, maar ook mensen zelf en hun omgeving.”

Om welke professionele partijen gaat het? Anouk: “VVT-organisaties, welzijnsorganisaties, huisartsen, ziekenhuizen en woningcorporaties maar ook burger- en cliëntenpanels die hiervoor zijn opgericht. De financiers vanuit het zorgstelsel doen ook mee. Dat zijn verschillende gemeenten, zorgverzekeraars en de zorgkantoren van Zilveren Kruis en VGZ. Alle partijen zijn gelijkwaardig om zo de nodige vernieuwingsslag te kunnen maken.”

Een van de gedeelde zorgen is de vergrijzing van onze maatschappij. Dat legt een forse druk op de zorgkosten maar ook op de arbeidsmarkt, waar niet voldoende zorgmedewerkers zijn te vinden. “We hebben met elkaar een flinke opgave om de toegankelijkheid van de ouderenzorg te blijven waarborgen. De beweging naar ondersteuning en zorg thuis is daarin heel belangrijk. Hoe ziet dat eruit en hoe gaan we dat met elkaar realiseren aan de hand van het huidige aanbod, vernieuwing van aanbod en innovatie? Met daarbij continu oog houden voor de sociale context en de behoeften van de mensen om wie het gaat.”

Beide bestuurders van De Zorgcirkel zijn zeer betrokken bij de regionale samenwerkingsverbanden, benadrukt Anouk. “De urgentie wordt door hen beiden zeer gevoeld en we zijn een belangrijke partner voor andere organisaties, heel initiatiefrijk ook.”

Een belangrijk thema is in beide regio’s de juiste zorg op de juiste plek. Goede samenwerking in de keten van zorg is essentieel, van huisartsen, VVT-organisaties, herstelafdelingen voor ouderen tot ziekenhuiszorg. In 2020 heeft betere doorstroom volop aandacht gekregen en betere, gecoördineerde triage, om zo passende zorg of ondersteuning te organiseren.

In de regio's

Noord-Kennemerland
In de regio Noord-Kennemerland heeft de samenwerking in 2020 geleid tot een visiedocument: Vitaal ouder in Noord-Kennemerland (VONK!). Belangrijk is het streven niet alleen nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Vanuit dezelfde visie en een gezamenlijke regionale agenda en een programma-aanpak moeten huidige ontwikkelingen vooral versterkt en verbonden worden. Een belangrijke vraag voor de samenwerkende organisaties is: wat hebben oudere mensen en hun naasten nodig in preventieve of sociale zin? Anouk: “De sociale benadering is een belangrijke beweging in Noord-Kennemerland. Dus: wat kunnen we stimuleren in maatschappelijke zin? We willen met elkaar de sociale structuren of basis versterken.” De betrokken gemeenten zijn aan de visie verbonden met onder meer een pilot in Egmond. Daarbij wordt naast de goedlopende ketenzorg dementie ook gekeken naar de partner, de omgeving en het steunsysteem van de mens met dementie. 

Zaanstreek-Waterland
In de regio Zaanstreek-Waterland is een gezamenlijke visie ontwikkeld vanuit het brede perspectief op positieve gezondheid. De initiatieven van zowel Waterland als Zaanstreek zijn in 2020 aan elkaar verbonden. De visie is gelijk, de uitwerking kan lokaal variëren. Anouk: “Ook hier geldt dat we willen kijken naar welke behoeften er leven en welk zorg en ondersteuning daarvoor aanwezig is. Passende zorg kunnen we vervolgens opschalen en daarmee breder inzetbaar maken.” Een van de behoeften is de verbetering van de acute ouderenzorg. Met ‘De Droom van Waterland’ is hiermee al een begin gemaakt.

Belangrijk in deze regio is dat coördinatie, triage en integrale behandeling in de wijk vanuit zorg thuis zich sterk door ontwikkelt. Dicht bij het eigen huis, met meer integrale mogelijkheden voor mensen die kwetsbaar zijn, maar ook respijt/logeerzorg voor mantelzorgers.

Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij u helpen?
Onderwerp is verplicht!
Onderwerp is verplicht!
Vraag is verplicht!
Hoe kunnen wij u bereiken?
Voornaam is verplicht!
Achternaam is verplicht!
Telefoonnummer is verplicht!
Geldig e-mailadres is verplicht!