Personeelssamenstelling

Om de kwaliteit van zorg te waarborgen hebben wij behoefte aan voldoende en goed gekwalificeerde medewerkers. Onder invloed van de coronacrisis merkten wij een toegenomen belangstelling voor het werk in de zorg.

Bij aanname en behoud van formatie ligt het zwaartepunt op medewerkers in de directe cliëntenzorg. In de aantallen heeft ten opzichte van 2019 een verschuiving plaatsgevonden, doordat de huishoudelijke thuiszorg (Wmo) in de loop van 2020 is ondergebracht bij de regio’s.

aantal medew verz verpl actv.jpg (1)
aantal medew functietype.jpg

Verloop

In absolute aantallen kwamen er in 2020 minder mensen bij De Zorgcirkel binnen dan er vertrokken, een tegenovergesteld beeld van het jaar 2019. Dit geldt zowel voor het totaal van de organisatie als voor de afzonderlijke regio’s en het ondersteuningslint.

De instroom bedroeg in 2020 ruim 24 procent, de uitstroom was ruim 25 procent. Op deze ontwikkeling is vanaf halverwege 2020 gestuurd, vanuit het programma Samen Gezond Vooruit (SGV) waarbij we de formatie in balans hebben gebracht met de teruggelopen inkomsten vanwege corona, maar ook met de kwaliteitsgelden. Een deel van de contracten voor bepaalde tijd zijn niet verlengd.

Het verloopsaldo kwam daarmee licht negatief uit. Meer dan 35 procent van de vertrekkende medewerkers kwam uit het ondersteuningslint en uit de huishoudelijke thuiszorg, daarnaast speelde ook de sluiting van de Cirkeldis (de voormalige productiekeuken van De Zorgcirkel) mee. Het aantal medewerkers dat met (pré)pensioen ging, steeg ten opzichte van voorgaande jaren.

Overige kengetallen medewerkers

Vrijwilligers: 1.290
Stagiaires: 152

Verhouding personele kosten t.o.v. opbrengsten: 73 procent.

Verzuimontwikkeling

Te verwachten was dat het verzuim door corona de aanwezigheid nadelig zou beïnvloeden. Desondanks bleef de aanwezigheid bij De Zorgcirkel met 93,1 procent beduidend hoger dan in de branche (92 procent). Het beleid op gerichte activering en preventie levert structureel verbetering op. De ambitie is 95,5 procent aanwezigheid te realiseren. In het project Vitaliteit worden beleid en acties ontwikkeld om dit verder te ondersteunen.

verzuimpercentage.jpg (1)
meldingsfrequentie.jpg

Benchmark

De Zorgcirkel behoort in de Vernet Health-ranking (benchmark Vernet) inmiddels duidelijk bij de best scorende organisaties, zowel qua verzuimpercentage (6,9 procent versus 8 procent in de branche), als qua meldingsfrequentie (< 1 waar regionaal en landelijk > 1 zijn) en gemiddelde verzuimduur (met 26,3 dagen lager dan regionaal 27,4 en landelijk 30,2 dagen).

Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij u helpen?
Onderwerp is verplicht!
Onderwerp is verplicht!
Vraag is verplicht!
Hoe kunnen wij u bereiken?
Voornaam is verplicht!
Achternaam is verplicht!
Telefoonnummer is verplicht!
Geldig e-mailadres is verplicht!