Centrale cliëntenraad

De Zorgcirkel heeft lokale cliëntenraden in de regio’s Alkmaar, Zaanstreek en Edam-Volendam, een regionale cliëntenraad voor de regio’s Purmerend en Egmond-Heiloo en een centrale cliëntenraad (CCR) met vertegenwoordigers uit de regio’s.

In de regio’s Purmerend en Edam-Volendam is in het verslagjaar gewerkt aan de regionalisering van de medezeggenschap van cliënten. Dit heeft in de regio Purmerend geleid tot de oprichting van een regionale cliëntenraad en tot vergevorderde plannen in die richting in de regio Edam-Volendam. De regio Egmond-Heiloo werkt al een aantal jaar met een regionale cliëntenraad.

Na overleg met de cliëntenraden Westerhout (Alkmaar) en Zaanstreek zijn begin 2021 afspraken gemaakt over de inrichting van de medezeggenschap voor cliënten en het kader waaraan de medezeggenschap dient te voldoen. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat er ruimte is voor diversiteit tussen en binnen de regio’s. In 2021 zal de visie op medezeggenschap worden uitgewerkt in een medezeggenschapsregeling voor de lokale/regionale cliëntenraden en voor de CCR, gebaseerd op de nieuwe Wet medezeggenschap cliëntenraden zorginstellingen (Wmcz) 2018 die op 1 juli 2020 in werking is getreden.

In het voorliggende verslag leggen we verantwoording af over de invulling van de medezeggenschap van cliënten door de CCR.

Samenstelling

De CCR heeft zeven leden: Anita Löwenhardt (voorzitter; regio Alkmaar), Liesbeth Roet (vicevoorzitter; regio Purmerend), Bas Steensma (secretaris; regio Egmond-Heiloo), Nico Reus (lid; regio Zaanstreek), de heer J. Hoogland (lid), de heer J. Cornelis (lid) en mevrouw L. Blokker (lid).

Voor de zetel in de CCR vanuit de regio Edam-Volendam was er een vacature evenals voor de andere twee zetels; de CCR bestaat volgens zijn reglement uit zeven leden. De CCR wordt ondersteund door een onafhankelijk ambtelijk secretaris: John Hekelaar.

In het huishoudelijk reglement van de CCR zijn de profielen van de CCR-leden en de onafhankelijk ondersteuner (ambtelijk secretaris) beschreven. De raad van bestuur (RvB) en de CCR hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten die op 1 januari 2017 in werking is getreden. Deze zal in 2021 worden herzien in het kader van de nieuwe medezeggenschapsregelingen.

Overleg en informatie

De RvB informeert de CCR regelmatig en uitgebreid over strategische thema’s. De CCR ontvangt nieuwsbrieven waarin onderwerpen en (voorgenomen) besluiten uit het RvB-overleg zijn vermeld. Naast het reguliere overleg tussen RvB en CCR, dat vijf tot zes keer per jaar plaatsvindt, is sprake van frequent informeel contact tussen RvB en CCR. Aansluitend aan het reguliere overleg vindt een zogenoemd ‘benen op tafeloverleg’ plaats. Dit overleg is bedoeld om in een informele sfeer van gedachten te wisselen over ontwikkelingen die cliënten en de CCR betreffen.

In het verslagjaar heeft het reguliere overleg tussen RvB en CCR vier keer plaatsgevonden, waarvan twee keer in aanwezigheid van een afvaardiging van de raad van toezicht: eenmaal via Zoom in verband met de coronamaatregelen. Sinds het begin van de coronacrisis heeft het RvB-lid wekelijks telefonisch overleg met de CCR-voorzitter om haar bij te praten over de stand van zaken in het kader van de crisis.

De CCR nodigt met enige regelmaat managers of andere medewerkers uit voor een nadere kennismaking of toelichting op een specifiek thema. In 2020 waren dat onder andere de managers Finance & Control (F&C), Kwaliteit & Veiligheid (K&V) en Vastgoed en Nieuw wonen en de leidinggevende van de (voormalige) Cirkeldis. Ook kreeg de CCR presentaties over onderwerpen zoals persoonsgericht werken, eten en drinken, de klachtenprocedure, de besteding van de Kwaliteitsgelden en de visie op vastgoed.

De CCR onderhoudt contact met de andere inspraakorganen. Zo heeft de CCR in het verslagjaar twee keer overleg gehad met de ondernemingsraad (OR) en eenmaal met de verpleegkundige en verzorgende adviesraad (VVAR).

De CCR wordt geregeld uitgenodigd voor bijeenkomsten, zoals met de auditor HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector), en de CCR neemt deel aan het Kwaliteitsberaad en het strategieteamoverleg. Ook participeerde de CCR in de adviescommissie in het kader van de werving en selectie van een directeur F&C. In verband met de coronacrisis is de op 7 mei geplande ledendag van de cliëntenraden, die de CCR jaarlijks organiseert, niet doorgegaan.

Adviezen en besproken onderwerpen

De CCR heeft in het verslagjaar over de volgende voorgenomen besluiten positief advies uitgebracht:

 • Beleidsplan Vrijheid en veiligheid
 • Benoeming van de voormalige BOPZ-artsen (Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen) en hun vervangers tot Wzd-functionarissen (Wet zorg en dwang)
 • Aanpassing van de klachtenprocedure voor wat betreft Wzd-klachten
 • Procedure bezoekregeling bij uitbraak corona op locatie
 • Bezoekbeleid en de geschetste kaders en (lokale) aanpak van de bezoekregeling bij uitbraak corona
 • Locatieplannen 2021 (bijlagen bij het Kwaliteitsplan 2020-2021)
 • Samenwerking met Omring, Dijklander Ziekenhuis en Noordwest Ziekenhuisgroep in het Regioplatform Noord-Holland Noord en bijbehorende samenwerkingsovereenkomst
 • Verkoop/uitbesteding van de Cirkeldis aan Eetgemak
 • Opheffing afdeling Services
 • Veiligheidsbeleid (crisisbeleids- en bedrijfsnoodorganisatieplan)
 • Jaarrekening 2019
 • Kaderbrief en begroting 2021.

De CCR adviseerde negatief over de facilitaire en horecatarieven 2020 vanwege de manier waarop de waskosten worden berekend. In november heeft overleg met de CCR plaatsgevonden over een voorstel voor een andere werk- en berekeningswijze met betrekking tot de waskosten. Dit voorstel, dat positief door de CCR is ontvangen, wordt in 2021 uitgewerkt in een businesscase.

Naast bovengenoemde thema’s spraken RvB en CCR onder andere over het corona- en vaccinatiebeleid, de financiële positie van De Zorgcirkel en de inrichting en invulling van de medezeggenschap van cliënten.

Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij u helpen?
Onderwerp is verplicht!
Onderwerp is verplicht!
Vraag is verplicht!
Hoe kunnen wij u bereiken?
Voornaam is verplicht!
Achternaam is verplicht!
Telefoonnummer is verplicht!
Geldig e-mailadres is verplicht!