Ondernemingsraad

Samenstelling en deskundigheid

De Zorgcirkel heeft een ondernemingsraad (OR). Sinds de OR-verkiezingen in september 2020 is het aantal zetels van de OR in de nieuwe samenstelling per 13 oktober gegroeid van 17 naar 19 zetels. De samenstelling van de OR is per 13 oktober als volgt:

Els de Wit, Ilse Arxhoek, Jacqueline Burghouts-Steur, Joan Idzenga (voorzitter), Joke Havik (vicevoorzitter), Karin Koek-Bloemendaal (lid dagelijks bestuur), Katinka Boef (lid dagelijks bestuur), Margriet Smit-Schilder, Marianne Smit (per 2 november 2020), Marjan Pema-Zwart, Mary de Vet, Richard de Jager, Danny de Wit, Saskia Veldhuis-Veth, Stacey Jonk, Sylvia Roos, Ted Oud en Carola Stam. Er is één vacature, voor een lid uit de regio Zaanstreek. De OR wordt ondersteund door ambtelijk secretaris Ingrid Gorter.

In het verslagjaar zijn de volgende OR-leden afgetreden: Gerard Mesman, Marianne de Groot en Gerda Wulf.

Om aan te sluiten op het regiomodel heeft de OR zeven werkgroepen: zes regionale werkgroepen en één werkgroep ondersteuningslint. In iedere werkgroep zitten twee of drie OR-leden. De werkgroepen houden contact met en zorgen voor input en informatie vanuit en richting de achterban (de medewerkers in de regio’s en het ondersteuningslint) en de directeuren/managers. De werkgroepen hadden in 2020 frequent overleg met de directeuren van de vijf regio’s, de GRZ (geriatrische revalidatiezorg) en het ondersteuningslint.

Naast de werkgroepen heeft de OR vier onderdeelcommissies (OC’s) ingesteld om de werklast van de werkgroep ondersteuningslint te verlichten en de OR-leden de mogelijkheid te geven zich te specialiseren. In iedere OC zitten vier tot vijf OR-leden uit zowel de regio’s als het ondersteuningslint. Het betreft de volgende OC’s:

 1. Financiën en ICT
 2. Algemene Zaken
 3. Arbeidsvoorwaarden
 4. Arbeidsomstandigheden

De OR-leden komen wekelijks bij elkaar voor overleg. Iedere zes weken vindt, voorafgaand aan de reguliere overlegvergadering van de raad van bestuur met de OR, een agendaoverleg plaats van de bestuursvoorzitter en -secretaris met het dagelijks bestuur van de OR. Ook is in 2020 twee keer (in juni en oktober) een zogeheten artikel 24 WOR-vergadering (Wet op de Ondernemingsraden) gehouden in aanwezigheid van leden van de raad van toezicht. Het jaarlijkse zogenoemde ‘benen op tafeloverleg’ van de OR met de raad van toezicht heeft in 2020 niet plaatsgevonden in verband met de coronacrisis omdat dit informele overleg niet goed via Zoom te organiseren was.

De OR geeft regelmatig een nieuwsbrief uit voor medewerkers over de ontwikkelingen, de advies- en instemmingsaanvragen en de afspraken die de OR met de raad van bestuur en de managers/directeuren heeft gemaakt.

De afspraak tussen de raad van bestuur en de OR is dat de OR betrokken wordt in project- en stuurgroepen en dergelijke, onder andere over (thema’s uit) de strategische koers. Ook neemt de voorzitter van de OR deel aan het strategieteamoverleg. Verder participeert de OR bijvoorbeeld in bijeenkomsten voor medewerkers in het kader van de advies- en instemmingstrajecten. De OR organiseert na ontvangst van een adviesaanvraag over een voorgenomen organisatiewijziging een achterbanbijeenkomst voor de betreffende medewerkers, om hen de gelegenheid te geven input te leveren op de voorgenomen organisatiewijziging en de procedure en het tijdpad toe te lichten.

Naar aanleiding van een themabespreking in de overlegvergadering eind 2019, is in januari een aparte sessie gewijd aan de interactie tussen raad van bestuur en OR. Tijdens deze bijeenkomst hebben OR en raad van bestuur concrete afspraken gemaakt over de wijze waarop thema’s besproken kunnen worden, om onder andere tot gezamenlijke oplossingsrichtingen te komen.

In september hebben OR en raad van bestuur tijdens een Zoom-bijeenkomst het regiomodel geëvalueerd, drieënhalf jaar na de invoering van dit besturingsmodel en drie jaar na de start van de OR in dat model. De evaluatie heeft geresulteerd in een aantal afspraken en aanbevelingen.

Besproken onderwerpen en adviezen

In het verslagjaar heeft de OR advies gegeven met betrekking tot voorgenomen besluiten over de volgende onderwerpen:

 • Reorganisaties Hulp bij het huishouden
 • Invoering FACT-team regio Purmerend
 • Wijziging leidinggevende structuur GRZ Alkmaar
 • Staken van het verlenen van woonruimte en zorg op locatie De Meermin in Edam
 • Samenwerking met Omring, Dijklander Ziekenhuis en Noordwest Ziekenhuisgroep in het Regioplatform Noord-Holland Noord en sluiten van de samenwerkingsovereenkomst
 • Bezoekbeleid en de geschetste kaders en (lokale) aanpak van de bezoekregeling Corona
 • Procedure bezoekregeling bij uitbraak Corona op locatie
 • Kaderbrief 2021
 • Reorganisatie facilitaire diensten regio Purmerend
 • Beëindiging Facilitair Bedrijf
 • Opheffing afdeling Services
 • Correct registreren en declareren.

De OR adviseerde in alle gevallen positief, in de meeste gevallen met enkele aandachtspunten en aanbevelingen.

In het verslagjaar is één instemmingsaanvraag aan de OR voorgelegd: het voorgenomen besluit over het veiligheidsbeleid, waaraan de OR zijn instemming heeft gegeven.         

Naast de bovengenoemde advies- en instemmingsaanvragen, zijn in 2020 onder andere de volgende thema’s in het overleg tussen de raad van bestuur en de OR besproken:

 • Vitaliteit en persoonlijk vitaliteits-/ontwikkelbudget
 • Functiehuis
 • Management developmenttraject
 • Evaluatie reorganisatie AWN (avond, weekend, nacht) regio Purmerend
 • Vakantieaanvragen medewerkers
 • Aanvraag subsidie SectorplanPlus
 • Aandacht voor de overgang (initiatiefvoorstel van de OR)
 • Verloop medewerkers
 • Scholing medewerkers Gastvrijheid
 • Technologische verrijking van medewerkers (Expeditie)
 • Stand van zaken Corona en ondersteuning van medewerkers
 • Regiovisie zorg voor ouderen Zaanstreek-Waterland
 • Optimaliseren HRM-organisatie
 • OR-verkiezingen
 • Terugblik evaluatie regiomodel
 • Zorgbonus
 • Financiële situatie
 • Jaarrekening 2019.

De OR heeft in oktober 2020, in de nieuwe samenstelling na de verkiezingen, een training bij SBI gevolgd die vanwege Corona via Zoom heeft plaatsgevonden. Ook heeft de ambtelijk secretaris drie nieuwe OR-leden een middag getraind, waarbij onder andere de organisatie van De Zorgcirkel en de OR en de Wet op Ondernemingsraden aan de orde kwamen.

Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij u helpen?
Onderwerp is verplicht!
Onderwerp is verplicht!
Vraag is verplicht!
Hoe kunnen wij u bereiken?
Voornaam is verplicht!
Achternaam is verplicht!
Telefoonnummer is verplicht!
Geldig e-mailadres is verplicht!