Verpleegkundige en verzorgende adviesraad (VVAR)

Samenstelling
De Zorgcirkel heeft een verpleegkundige en verzorgende adviesraad (VVAR). De samenstelling van de VVAR was in 2020 als volgt: Mirjam de Boer-van Kessel, Petra Bussen en Sonja Kerssens.

Ontwikkeling
De VVAR heeft zich in het verslagjaar verder ontwikkeld tot professionele gesprekspartner voor diverse stakeholders. De bekendheid van de VVAR in de organisatie is toegenomen, de VVAR heeft nieuwe contacten gelegd en wordt steeds vaker benaderd met de vraag om mee te denken en te adviseren.

Overleg en netwerk

De VVAR-leden hebben onderling maandelijks overleg en tweewekelijks overleg met de vakgroep specialisten ouderengeneeskunde?  Ook overlegt de VVAR drie tot vier keer per jaar met het lid raad van bestuur en de bestuurssecretaris. Een VVAR-lid neemt deel aan het Kwaliteitsberaad en het strategieteam. Verder vindt jaarlijks overleg met de centrale cliëntenraad (CCR) plaats en is er structureel overleg met het Regio Platform Noord-Holland Noord.

In het verslagjaar heeft de VVAR zijn netwerk onderhouden en verder uitgebreid. Zo heeft de VVAR onder andere geïnvesteerd in netwerkcontacten met verschillende afdelingen uit het ondersteuningslint, de ondernemingsraad, de medische vakgroep en de Incidentencommissie.

Kwaliteit en veiligheid

De VVAR heeft diverse activiteiten op het gebied van kwaliteit en veiligheid ontplooid. Zo heeft de VVAR casuïstiek in het Kwaliteitsberaad ingebracht en binnen het Kwaliteitsberaad deelgenomen aan moreel beraad. Ook heeft de VVAR inhoudelijk gereageerd op het concept kwaliteitsjaarverslag 2019, het concept kwaliteitsplan 2020-2021 en de bijbehorende conceptlocatieplannen 2021, en op een memo over de uitvraag van de kwaliteitsindicatoren verpleeghuiszorg 2019. De VVAR heeft kennisgenomen van het nieuwe Vilans-protocol decubituspreventie en het behandelprotocol. Ook is er contact geweest met de Huisartsencoöperatie naar aanleiding van het VVAR-advies over het gebruik van veilige naalden.

Coronacrisis

Specifiek in het kader van de coronacrisis heeft de VVAR de volgende acties genomen:

  • een enquête voor de thuiszorg is opgesteld om de ervaringen van de zorgverleners te verzamelen in het kader van de evaluatie rond COVID-19. De uitkomst van de enquête is met de bestuurder besproken en is deels verwerkt in de organisatie-brede enquête op initiatief van het coronabeleidsteam
  • deelname aan meerdere overleggen ten behoeve van het opstellen van het crisisplan afschalen thuiszorg in coronatijd
  • deelname aan het vaccinatieteam met als doel dat zoveel mogelijk medewerkers zich tegen COVID-19 laten vaccineren
  • gevraagde adviezen betreffende het gebruik van mondneusmaskers en de bezoekregeling
  • ongevraagde adviezen over persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en het gebruik van mondneusmaskers
  • informatie over het proces met betrekking tot coronavaccinaties.
Overige activiteiten

Andere activiteiten die de VVAR in het verslagjaar heeft uitgevoerd, zijn bijvoorbeeld:

  • deelname aan het project Functiehuis
  • deelname aan het strategieoverleg in het kader van de herijking van de koers
  • meedenken naar aanleiding van vragen over onder andere het deskundigheidsniveau voor verpleegtechnische handelingen, het gebruik van veilige naalden, het cliëntportaal, documenten in de Cirkelgids en aandachtsgebieden in Omaha (zorgregistratie).
Jaarplan en ambitie

Ondanks het grote aantal activiteiten dat de VVAR in 2020 heeft ontplooid, heeft de VVAR het jaarplan 2020 als gevolg van de coronacrisis niet geheel kunnen uitvoeren. De VVAR werkt aan een jaarplan dat de VVAR voor 2021 meer houvast en sturing moet geven.

De ambitie van de VVAR is om zijn adviesrol verder te ontwikkelen en invloed te hebben op beleid en vakinhoudelijke ontwikkeling. De VVAR wil de komende jaren verder groeien richting de rol van regisseur, waarin de VVAR niet alleen adviseert maar ook meedenkt over en betrokken is bij de formulering en uitvoering van het zorgbeleid.

Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij u helpen?
Onderwerp is verplicht!
Onderwerp is verplicht!
Vraag is verplicht!
Hoe kunnen wij u bereiken?
Voornaam is verplicht!
Achternaam is verplicht!
Telefoonnummer is verplicht!
Geldig e-mailadres is verplicht!