Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22 mei 2018.

De privacy missie van De Zorgcirkel: 

Iedereen heeft er recht dat er op een zorgvuldige wijze omgegaan wordt met zijn of haar persoonsgegevens. De Zorgcirkel ondersteunt de behoefte aan veiligheid en zekerheid van onze cliënten, medewerkers en relaties. De Zorgcirkel is integer, transparant en zorgvuldig met de in bewaring gegeven persoonsgegevens.

Het wettelijk kader 
Op het gebied van privacy en bescherming van persoonsgegevens heeft De Zorgcirkel te maken met de volgende wettelijk kaders en regels:

Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Hierin zijn de belangrijkste regels vastgelegd voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op handhaving van deze wet. Sinds 1 januari 2016 bestaat er ook een verplichting om datalekken te melden.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is de EU-verordening die de WBP vervangt vanaf 25 mei 2018. Vanaf dat moment is de WBP niet meer van toepassing.

Gebruik persoonsgegevens

Wat zijn persoonsgegevens? 
Volgens de wet zijn persoonsgegevens alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon (de betrokkene). Dus de combinatie van naam en geboortedatum, contactgegevens, een pasfoto zijn allemaal persoonsgegevens. Hiernaast kent de wet bijzondere persoonsgegevens; dit zijn gegevens die extra gevoelig zijn en extra beschermd moeten worden. Het gaat dan om bijvoorbeeld uw BSN-nummer, gezondheids- of medische gegevens en de gegevens van kinderen. Het gebruik van persoonsgegevens vindt plaats op basis van een wettelijke grondslag, zoals vastgelegd in de WBP en AVG. 

Welke persoonsgegevens verzamelen we? 
De Zorgcirkel verzamelt allerlei gegevens van natuurlijke personen. We verzamelen persoonsgegevens van cliënten, huurders, medewerkers, en externe partijen zoals leveranciers. We gebruiken persoonsgegevens bijvoorbeeld voor het afsluiten van een zorgleverovereenkomst, een huurcontract, voor het innen van de huur of bijdragen van de zorgverzekeraar of in onze rol als werkgever. Wij verzamelen:

 • Volledige naam
 • Geslacht
 • Adres
 • Telefoonnummers
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Uw inkomensgegevens zoals loonstrook en jaaropgave
 • Uw betalingsgegevens zoals bankrekening
 • Een kleurenkopie van uw identiteitsbewijs; als u wilt mag u uw Burgerservicenummer en pasfoto wegstrepen op deze kopie
 • Gegevens die nodig zijn om u een bepaalde huurwoning te kunnen geven. Voorbeelden daarvan zijn: uw WoningNet-gegevens en gegevens over uw huishouden; uit hoeveel en welke mensen dat bestaat;
 • Gegevens ten behoeve van de aanvraag en verstrekking van huurtoeslag;
 • Gegevens voor het onderhoud en de reparatie van de gehuurde onroerende en roerende zaken;
 • Gegevens die belangrijk zijn voor het nakomen van de afspraken tussen u en De Zorgcirkel. Voorbeelden daarvan zijn: gegevens over uw betalingsgedrag en uw gedrag als huurder;
 • Van (nieuwe) medewerkers: uw cv
 • Van (nieuwe) medewerkers: uw motivatiebrief;
 • Van (nieuwe) medewerkers: uw opleiding;
 • Van (nieuwe) medewerkers: uw BSN-nummer;
 • Van nieuwe medewerkers: een eenmalige kopie van het bij aanstelling actuele paspoort of ID bewijs;
 • Van medewerkers gegevens over functioneren en beoordelen.

Het verwerken van uw persoonsgegevens door De Zorgcirkel is gebaseerd op (de intentie tot) het aangaan van een overeenkomst. Het komt voor dat wij voor een specifiek doel, uw expliciete toestemming vragen. Indien u toestemming verleent, kunt u uw toestemming eenvoudig weer intrekken door dit aan ons te melden. In ons privacybeleid is vastgelegd hoe De Zorgcirkel met persoonsgegevens omgaat, waarvoor deze worden gebruikt en hoe we ze beschermen.

Waarom hebben wij persoonsgegevens nodig? 
De Zorgcirkel heeft persoonsgegevens nodig om ons werk goed te kunnen uitvoeren en afspraken (overeenkomsten) te kunnen nakomen. We gebruiken deze gegevens voor:

 • Verhuren, beheren en onderhouden van verhuurbare eenheden, waaronder woon- en bedrijfsruimten, wooncomplexen, kamers en parkeergarages;
 • Uitvoeren van de woonruimteverdeling;
 • Uitvoeren van de inkomenstoets bij nieuwe verhuringen;
 • Afsluiten van een huur- of koopovereenkomst;
 • Innen van de huur en overige betalingen, inclusief het in handen van derden stellen van deze vorderingen en het voorkomen van uit huiszettingen;
 • Onderhoud en reparaties (laten) uitvoeren;
 • Zorgen voor een kwalitatief goede en leefbare woonomgeving;
 • Aanpak van woonfraude en overlast;
 • Meldingen aan zorg verlenende instanties;
 • Verkopen van woningen, bedrijfsruimte en parkeerplekken;
 • Afhandelen van geschillen en klachten;
 • Communicatie met onze huurders over al deze bovenstaande punten;
 • Onderzoek naar de kwaliteit van onze dienstverlening;
 • Intern beheer van de organisatie;
 • Uitvoeren van betalingen aan crediteuren;
 • Berekening van inkomsten en uitgaven en het laten uitvoeren van accountantscontrole;
 • Voeren van salarisadministratie;
 • Voeren van medewerkers administratie;
 • Nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • Verwerken van sollicitaties;
 • Verwerken van een klacht over een bedrijf of een reactie op een klacht te verwerken;
 • Benaderen van klager over de klacht omdat we daar onderzoek naar willen doen of er (geanonimiseerd) over willen publiceren.

Hoe gebruiken en beschermen we persoonsgegevens? 
De Zorgcirkel koppelt persoonsgegevens aan unieke codes (bijvoorbeeld het contractnummer) om communicatie mogelijk te maken. We verwerken niet meer persoonsgegevens dan nodig zijn voor onze werkzaamheden. Wij publiceren nooit zonder toestemming persoonsgegevens van huurders, medewerkers en andere relaties.

Geheimhouding 
Iedereen die toegang heeft tot de persoonsgegevens gaat hier zorgvuldig mee om en is gebonden aan geheimhoudingsplicht.

Toegang tot gegevens 
Alleen medewerkers die het echt nodig hebben voor hun werk hebben toegang tot persoonsgegevens en mogen deze inzien en verwerken voor zover dat voor hun taakstelling nodig is.

Bewaartermijnen 
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan de wettelijke bewaartermijnen. Daarna vernietigen we deze persoonsgegevens of bewaren we ze op een manier dat ze niet meer herleidbaar zijn tot een persoon.

Beveiliging 
Wij nemen alle noodzakelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die nodig zijn om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

Gegevens delen met andere organisaties 
De Zorgcirkel gebruikt de verzamelde persoonsgegevens voor de eigen bedrijfsvoering. Daarvoor kan het nodig zijn om persoonsgegevens te delen met organisaties of met externe medewerkers die voor ons werkzaamheden verrichten of waarmee we samenwerken, zoals bijvoorbeeld huisartsen of fysiotherapeuten. Als een andere partij of instantie werk voor ons verricht en daarbij gebruik maakt van persoonsgegevens die wij in beheer hebben, moet deze partij een verwerkersovereenkomst getekend hebben, waarin staat waarvoor ze deze gegevens ontvangen en mogen verwerken en hoe ze er mee om moeten gaan. 

Soms is het nodig om persoonsgegevens over en weer te delen met andere instanties (bijvoorbeeld de gemeente voor het leveren van WMO diensten). In die gevallen moet een privacyconvenant getekend zijn waarin staat voor welk doel welke persoonsgegevens gedeeld worden en hoe er met deze gegevens wordt omgegaan. Verder kunnen overheidsinstanties of instanties met een wettelijke taak informatie bij ons opvragen die we verplicht zijn om te delen.

Worden uw gegevens buiten de EU gebracht? 
De Zorgcirkel heeft als uitgangspunt om persoonsgegevens alleen binnen de EU te verwerken. Aangezien de privacy verordening van toepassing is binnen de EU, kan daarmee in beginsel altijd een passend beschermingsniveau verzekerd worden.

Welke rechten heeft u? 
Elke betrokkene (iedere natuurlijke persoon van wie persoonsgegevens worden verwerkt) heeft het recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, afscherming, overdracht en het recht op verzet ten aanzien van de verwerking van zijn persoonsgegevens.

Verzoeken tot inzage 
Verzoeken tot inzage kunnen via email, de website of schriftelijk worden ingediend bij De Zorgcirkel. Wanneer een verzoek tot inzage wordt gedaan krijgt de verzoeker een volledig overzicht van de verwerkte gegevens, de herkomst van de gegevens, de ontvangers van de gegevens en de doelen van de verwerking van de gegevens. 

 • De navolgende gegevens worden niet door De Zorgcirkel overlegd:
 • Persoonlijke werkaantekeningen en notities voor intern gebruik;
 • Persoonsgegevens van derden, bijvoorbeeld een klacht over een huurder die is ingediend door de buurman;
 • Persoonsgegevens die worden gebruikt in het kader van de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten en andere gevallen genoemd in de uitzonderingen van art. 23 AVG.

Voordat een verzoek tot inzage in behandeling wordt genomen moet de betrokkene zich eerst hebben geïdentificeerd. Betrokkenen kunnen dit doen door langs te komen en ID kaart of paspoort (het origineel) te tonen. Als de betrokkene jonger is dan 16 jaar of niet meer handelingsbekwaam, dan moet het verzoek worden ingediend door de wettelijke vertegenwoordiger. Het verzoek tot inzage wordt binnen vier weken beantwoord.

Het recht van correctie 
Indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, hebt u het recht om deze aan te laten passen.

Het recht van verwijdering 
Indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, hebt u het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor onder andere de belastingdienst.

Recht van verzet 
In verband met persoonlijke bijzondere omstandigheden kan een betrokkene in bij de wet geregelde gevallen verzet aantekenen tegen de verwerking van bepaalde gegevens. Het verzoek dient via email of schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij De Zorgcirkel. We beslissen binnen vier weken na ontvangst van het verzoek of het verzet gerechtvaardigd is. Indien het verzet gerechtvaardigd is dan beëindigen we direct de verwerking. De Zorgcirkel is niet verplicht gehoor te geven aan een verzet als het verstrekken van gegevens door De Zorgcirkel wettelijk verplicht is.

Het recht van dataportabiliteit 
Op uw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van u hebben overdragen naar u of een andere organisatie naar uw keuze. U kunt alleen van dit recht gebruik maken indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst.

Het recht van bezwaar 
Indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen. In het geval van direct marketing hebt u altijd het recht van bezwaar.

Bekijken en wijzigen van uw persoonsgegevens 
Wilt u de persoonsgegevens die De Zorgcirkel van u heeft, bekijken of wijzigen? Neemt u dan contact op met onze klantenservice en is bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur.

T: 088 55 99 500
E: klantenservice@zorgcirkel.com

Gebruik gegevens bezoekers van de website
In het kader van de dienstverlening legt De Zorgcirkel gegevens vast die uitsluitend door De Zorgcirkel worden verwerkt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. 

Bij het regelen van woonzaken via de website, zoals bijvoorbeeld een huuropzegging, geven huurders en andere gebruikers toestemming om hun persoonsgegevens vast te leggen. Als iemand een contactformulier op de website invult, of ons via de website een e-mail stuurt, dan worden de gegevens bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van de vraag. De persoonsgegevens die wij aangeleverd krijgen via www.zorgcirkel.com verwerken we volgens ons privacy beleid.

Derden hebben geen beschikking over deze gegevens, tenzij in het kader van de dienstverlening nadrukkelijk anders is aangegeven. De Zorgcirkel maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

De Zorgcirkel verzamelt en analyseert informatie over het gebruik van de website, zoals aantal bezoekers, duur van het bezoek, bezoek aan specifieke pagina's etc. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de website te optimaliseren voor de bezoekers. Deze informatie is niet herleidbaar tot de identiteit van de bezoeker van de website. Om deze gegevens te verzamelen wordt gebruik gemaakt van zogenaamde 'cookies'. Een cookie is een eenvoudig, klein bestand dat op de harde schijf van de computer van de bezoeker wordt opgeslagen. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens. Het gebruik van cookies kan door de bezoeker worden aangepast via de instellingen in de browser. In dat geval is het echter mogelijk dat delen van de website niet gebruikt kunnen worden.

Dit privacy beleid heeft uitsluitend betrekking op de website van De Zorgcirkel. De Zorgcirkel is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor het privacy beleid voor websites van derden, die via de site van De Zorgcirkel door middel van links te bereiken zijn.

Door de website van De Zorgcirkel te gebruiken, stemt u in met het hierboven omschreven beleid.

Voor vragen over de website van De Zorgcirkel kunt u contact opnemen met de afdeling communicatie en marketing van De Zorgcirkel via telefoonnummer 088 55 99 500.
Voor vragen over de zorg- en dienstverlening van De Zorgcirkel of de organisatie kunt u bellen naar 088 55 99 600.
Voor vragen over het privacy beleid kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming, zie de contactgegevens aan het einde van dit document. 

Autoriteit Persoonsgegevens 
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Toepasselijkheid van deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring geldt voor mensen die een woning bij ons huren of in dienst zijn van De Zorgcirkel of op een andere manier klant, medewerker of vrijwilliger zijn van De Zorgcirkel. De website van De Zorgcirkel verwijst met een 'link' naar sommige andere organisaties. Deze organisaties vallen niet onder deze privacyverklaring. Zij regelen zelf hoe zij met persoonsgegevens omgaan.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring 
De Zorgcirkel kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren u daarom om deze regelmatig te bekijken. U blijft dan op de hoogte van wijzigingen.

Functionaris gegevensbescherming
Rogier Snelder

Bezoekadres: 
Locatie Molentocht
Persijnlaan 99
1447 EG PURMEREND
T: 088 559 9500 l 088 559 9403 l 06 8254 9692
r.snelder@zorgcirkel.com l www.zorgcirkel.com

 

Heeft u een vraag?

Hoe kunnen wij u helpen?
Hoe kunnen wij u bereiken?