Reikwijdte van het programma PGW - scope.PNG

Waarom een programma?

Het aantal ouderen binnen Nederland neemt steeds verder toe: het aandeel 65-plussers loopt op naar ongeveer 26% in 2040. Inherent aan deze vergrijzing neemt de vraag naar zorg toe. Om ook in de toekomst zorg voor ouderen zowel kwalitatief goed als betaalbaar te houden, werkt De Zorgcirkel aan het realiseren van hun droom: “Een maatschappij waarin ouderen zich gezien en gewaardeerd voelen en waaraan zij zelf blijven bijdragen.

Met twaalf uitgangspunten is de strategie om deze droom te verwerkelijken, geformuleerd. Een daarvan betreft het centraal stellen van de behoeften van de cliënten dan wel bewoners van De Zorgcirkel. Op veel plekken binnen de organisatie is taakgericht werken de norm, met strakke tijdschema’s en taakdifferentiatie. Om de droom te realiseren is een cultuuromslag nodig zodat medewerkers van De Zorgcirkel elk moment de afweging maken om iets wel of juist niet te doen op basis van de behoeften van een cliënt of bewoner. Uiteraard wel binnen de kaders die gelden binnen de ouderenzorg (wet & regelgeving, financiële mogelijkheden).

Met behulp van het programma persoonsgericht werken bij De Zorgcirkel wordt een praktische invulling gegeven om de cultuuromslag te bereiken.

Samen met het Trimbos instituut is vanaf 2015 gestart met het scholen van (zorg)medewerkers op het gebied van persoonsgerichte zorg. Hierbij lag de focus op medewerkers van intramurale zorg. Om de kennis over persoonsgerichte zorg te borgen in de praktijk zijn er in 2017 diverse medewerkers aangesteld met de rol van backpacker en/of mapper. Per regio zijn mappers en backpackers beschikbaar die het team en hun manager helpen bij de vertaling van het verrijkte model naar de praktijk.

 • Backpackers verzorgen de scholing en helpen teams om de opgedane kennis te vertalen naar de praktijk
 • Mappers zijn opgeleid middels de DCM methodiek observaties uit te voeren bij mensen met dementie. Hierbij kijken zij naar het welzijn van de bewoners. Op basis van de uitkomsten van de observatie krijgt het team feedback.

Vanaf juni 2018 is Marloes Bijl (consultant bij Morgens) betrokken als programmamanager. In sessies, workshops, trainingen e.d. werd met elkaar opnieuw focus aangebracht en verantwoordelijkheden en rollen afgesproken met elkaar.

 • Lijnmanagers zijn verantwoordelijk voor de implementatie en borging van de producten die vanuit de organisatie en vanaf de werkvloer worden ontwikkeld.
 • Het ondersteuningslint zal in dit programma enerzijds onderdeel zijn van de doelgroep. Anderzijds hebben zij een rol in het realiseren van de doelstellingen en bieden zij ondersteuning aan het management en de teams.
 • Zowel de behoeften van cliënten en hun naasten als die van medewerkers zijn onderdeel van het programma persoonsgericht werken.

Ook is er duidelijk beschreven wat het resultaat van de verschillende projecten zal zijn.  

 • Alle medewerkers en vrijwilligers van De Zorgcirkel zijn zich bewust van het belang van persoonsgericht werken voor de cliënt, reisgezelschap, mantelzorger, zichzelf en elkaar.
 • Medewerkers kennen de inhoud van het verrijkte model (5 behoeften en 6 gedragsfactoren) en kunnen deze vertalen naar concrete acties in het zorgleefplan en in de praktijk.
 • Er is passend opleidingsaanbod dat aansluit bij de verschillende doelgroepen van De Zorgcirkel.

 • We spreken één taal, we gebruiken de taal van het verrijkte model en Dementia Care Mapping. De regio GRZ van De Zorgcirkel kiest als gevolg van de nauwe samenwerking met Omring voor een andere taal die uitgaat van de principes van positieve gezondheid.

 • Het ECD is zodanig ingericht dat informatie uit het verrijkte model logischerwijs vertaald kan worden naar concrete acties in het zorgleefplan. Er is een vernieuwd zorgleefplan dat helemaal aansluit bij het theoretisch kader persoonsgerichte zorg.

 • We hebben een set indicatoren waarmee we kunnen toetsen en reflecteren op het resultaat van ons werk ('hoe goed doen we het voor onze cliënten). De Zorgcirkel levert aantoonbaar zorg volgens de visie op persoonsgericht werken. Medewerkers weten wanneer ze het goed doen.

 • Er is en blijf een enthousiast en ervaren PGW Support team van mappers en backpackers voor opleiding en training in de praktijk.
 • Het reisgezelschap kent de visie van De Zorgcirkel op het gebied van persoonsgericht werken, helpt daar waar nodig de cliënt bij het uiten van zijn/haar behoefte en begrijpt waarom zorgmedewerkers bepaalde acties doen of juist laten.

 • De samenwerkingspartners kennen de visie van De Zorgcirkel op het gebied van persoonsgericht werken en weten bij wie ze terecht kunnen voor meer informatie en het uitwisselen van ervaringen.

 • De Zorgcirkel is in Nederland hét voorbeeld als het gaat om persoonsgericht werken.