Zorgcirkel FACT Team VVT

Het kan ons allemaal gebeuren; ineens kun je het thuis niet meer bolwerken. Als dit kwetsbare ouderen overkomt, dan ontstaat makkelijk een crisis. Zij worden dan vaak opgenomen in crisisbedden. De Zorgcirkel wil dit voorkomen met het eerste FACT Team van Nederland in de wereld van verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT). De Zorgcirkel ontwikkelde in 2018 een eigen FACT-variant naar voorbeeld van de bestaande FACT teams in de GGZ. Begin 2020 is duidelijk dat zowel het aantal FACT-cliënten als de winst voor hen en naasten groter is dan verwacht. Dit geldt ook voor de huisartsen, casemanagers en het team zelf: wat startte als één enkel team zal snel uitgebreid worden naar andere regio's in Noord-Holland.

Tussen wal en schip

Een groot deel van de mensen met, maar ook zonder geheugenproblemen dreigen tussen wal en schip te vallen. Bij escalatie van de problemen in de thuissituatie lijkt dan opname de enige mogelijkheid. De Zorgcirkel heeft het tij gekeerd. Bij een crisis komt het speciale team van De Zorgcirkel thuis en biedt daar de crisiszorg. Het doel van het Zorgcirkel FACT Team is de cliënt zo mogelijk thuis te behandelen en opname te voorkomen. Op het moment dat een crisis ontstaat of dreigt te ontstaan, rukt het team uit en neemt de zorg over van de reguliere behandelaars. Het team doet alles ter plaatse wat moet en wat kan. Naast medische zorg en ondersteuning door de casemanager, zorgt het team ook voor een gezonde en schone leefomgeving. Als de situatie weer stabiel is, neemt de huisarts en de eigen casemanager van de oudere het weer over.

Pluspakket bij crisis

Het team heeft een eigen systeem van samenwerkingsafspraken binnen het werkgebied waardoor snel op- en afgeschaald kan worden binnen het team. We werken nauw samen met de gemeente waardoor we ook direct aanspraak kunnen maken dagopvang. Door samenwerking met andere zorgorganisaties en het ambulante thuiszorgteam, wordt dag- en nachtzorg gewaarborgd.

Wanneer ouderen kwetsbaarder worden, biedt de eigen vertrouwde omgeving belangrijk houvast, des te meer als vanwege beperkingen in maatschappelijk en/of sociaal functioneren contact met hulpverleners vermeden wordt.

FACT is de afkorting van Flexible Assertive Community Treatment. Het betekent dat actief zorg wordt aangeboden en dat de behandeling en ondersteuning bij mensen thuis plaatsvindt.

- F (flexible)
- A (assertive): de zorg wordt actief aangeboden, het team gaat (pro)actief naar cliënten toe.
- C (community): thuis, op straat of in de wijk
- T (treatment): behandeling, begeleiding en ondersteuning bij herstel

Het team is gespecialiseerd in de behandeling van ouderen die een combinatie hebben van lichamelijke en psychische klachten. Wanneer er een crisissituatie dreigt, schakelt de huisarts of casemanager het team in. Zo wordt een opname overbodig of wordt uitgesteld. Dit is belangrijk voor zowel de cliënt als de naasten. Als de situatie weer stabiel is, wordt de cliënt overgedragen naar de reguliere zorg. De behoeften van de cliënt en zijn/haar naasten staan daarbij centraal, zowel tijdens de crisis als in de periode daarna.

Het team bestaat uit een specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialist, psycholoog, wijkverpleegkundige en casemanager en werkt interdisciplinair samen om de cliënt thuis de nodige behandeling en begeleiding te geven. Alle teamleden zijn gespecialiseerd in het herkennen en behandelen van complexe PG-problematiek bij ouderen en werken samen in één elektronisch patiëntendossier.

Uniek in Nederland

De Zorgcirkel nam als eerste zorgorganisatie in Nederland het initiatief tot een interdisciplinair FACT VVT-team voor cliënten met complexe psychogeriatrische problematiek. De aanpak is geïnspireerd door de FACT methodiek uit de psychiatrie. Het FACT VVT team is een (nog) niet gecertificeerd FACT team, specifiek voor VVT: het biedt expertise en integrale behandeling op het vlak van multimorbiditeit bij ouderen. Door de cliënt, zo lang als nodig, extra intensieve zorg thuis te bieden kunnen we opname in een instelling waar mogelijk voorkomen. Het aantal oneigenlijke opnamen op de spoedeisende hulp (SEH) en gedwongen crisisopnamen in verpleeghuizen nemen hierdoor af.

Om de continuïteit van zorg te kunnen waarborgen (avond, nacht en weekend) werkt het FACT VVT team samen met andere zorgorganisaties en het ambulant thuiszorgteam en staat het in nauw contact met betrokken huisartsen en specialisten. Het team werkt in afstemming met Huisartsenzorg Zaanstreek Waterland.

Wil je weten wat FACT VVT voor jou kan doen?

De inzet van het FACT VVT Team gebeurt uitsluitend via de huisarts, wijkverpleegkundige of andere verwijzers.

E-mail FACTVVT@zorgcirkel.com 
Telefoonnummer 06 – 12095730

Download hier de brochure over het FACT VVT Team.

Heb je te maken met een crisissituatie bij jou thuis? Neem contact op met jouw huisarts.

N.B. Dit artikel is geschreven voor professionals met een medische achtergrond. Kom je informatie tegen die om meer toelichting vraagt, neem dan contact op met het Klant Contactcentrum via telefoonnummer: 088 55 99 500.

Meer weten voor uw eigen organisatie?

Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij u helpen?
Onderwerp is verplicht!
Onderwerp is verplicht!
Vraag is verplicht!
Hoe kunnen wij u bereiken?
Voornaam is verplicht!
Achternaam is verplicht!
Telefoonnummer is verplicht!
Geldig e-mailadres is verplicht!