De Keern_Nancy Glim en mevrouw Lelie_27.jpg

Organisatie

Regie in de regio

De Zorgcirkel heeft sinds 2017 een besturingsmodel, met regie in de regio. Hierbij staan de regio’s (verzorgingsgebieden) centraal. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn in vier regio’s gelegd: Purmerend, Zaanstreek, Edam-Volendam en Noord-Kennemerland. De geriatrische revalidatiezorg (GRZ) is als vijfde regio aangemerkt en heeft een eigen management.

Het Regioteam

Het regioteam vormt de 2e bestuurslaag van De Zorgcirkel. Het team zet de koers uit voor de regio. Elke fysieke regio wordt, onder voorzitterschap van de regiodirecteur, bestuurd door een regioteam. In het regioteam zijn alle vormen van zorg- en dienstverlening uit de regio vertegenwoordigd, waarbij de samenstelling per regio enigszins kan verschillen. De leden van het regioteam werken intensief samen en dragen gezamenlijke en integrale verantwoordelijkheid voor het resultaat van de regio.

Het regioteam is integraal verantwoordelijk, ook financieel. Het team legt verantwoording af aan de raad van bestuur. De Regiomanager heeft binnen het team de regierol en is de voorzitter. De leden zitten zonder last en ruggespraak naar hun eigen afdeling of discipline in het regioteam.

Strategieteam

Het besturingsmodel voorziet ook in een strategieteam. Dat bestaat uit raad van bestuur, regiodirecteuren, managers van het ondersteuningslint, een vertegenwoordiger van de ondernemingsraad (OR) en van de centrale cliëntenraad (CCR) en drie vertegenwoordigers uit de vakgroepen. In het strategieteam komen strategische onderwerpen aan de orde die de reikwijdte van de regio overstijgen. Het strategieteam bewaakt en levert input voor de strategische koers en adviseert de raad van bestuur gevraagd en ongevraagd over strategische onderwerpen.

Ondersteuningslint

De staf- en ondersteunende functies zijn georganiseerd in een 'ondersteuningslint'. Samen bieden zij ondersteuning aan de regio's en de raad van bestuur vanuit een integraal perspectief dat breder is dan het eigen vakgebied.

Bestuur, toezicht en medezeggenschap

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van De Zorgcirkel bestaat uit de volgende leden:

 • Dhr. R. van Eijbergen (voorzitter raad van toezicht) (gedragswetenschap, organisatieadvies en verandertrajecten).
 • Dhr. G. Dral (vicevoorzitter raad van toezicht) (vastgoed)
 • Mw. N. Vermeulen (financiën)
 • Dhr. B. Buys Ballot (zorg op nationaal niveau)
 • Dhr. H. Holtslag (kwaliteit en veiligheid)
 • Dhr. S. Brinkkemper (vernieuwing en digitalisering)

Conform de Governancecode Zorg heeft De Raad van Toezicht een toezichtvisie, een visie op de wijze waarop het toezicht wordt uitgevoerd. Bekijk hier de toezichtvisie. Voor een onkostenoverzicht en een verwijzing naar de jaarrekening klik hier: onkostenoverzicht.

VVAR en Ondernemingsraad

Verpleegkundige en Verzorgende Advies Raad (VVAR)
De samenstelling van de VVAR per 1 maart 2023 is als volgt:

 • Sonja Kerssens (voorzitter) – regio Zaanstreek
 • Petra Bussen-Aelbers(vicevoorzitter) – regio Purmerend
 • Sara Hovestad – (VVAR-lid) – regio Purmerend
 • Kim Haak – (VVAR-lid) – regio Purmerend
 • Marion van der Veen-Veltrop – (VVAR-lid) – regio Zaanstreek
 • Rachel Neijman (VVAR-lid) – regio Edam-Volendam
 • Aukelien Jellema (ambtelijk secretaris) ondersteuningslint
 • Jacqueline Ligthart – (VVAR-lid) – regio Alkmaar

Ondernemingsraad
De ondernemingsraad bestaat uit 19 zetels en heeft een vertegenwoordiging uit elke regio en het ondersteuningslint.

  • Mw. I. Arxhoek – regio GRZ
  • Mw. S. van Leeuwen – regio GRZ
  • Openstaande vacature regio GRZ
  • Mw. M. Visser-van Wonderen – regio Purmerend
  • Mw S. Luken – regio Purmerend
  • Mw I. Oudt – regio Purmerend
  • Mw. J. Idzenga,  voorzitter OR –  regio Noord-Kennemerland
  • Mw. K. Koek, DB-lid – regio Noord-Kennemerland
  • Mw. S. Veldhuis – regio Noord-Kennemerland
  • Dhr. T. Oud – regio Noord-Kennemerland
  • Mw. M. Smit – regio Volendam
  • Dhr M. Veerman – regio Volendam
  • Mw E. Rossenaar – regio Volendam
  • Mw M. Douwma – regio Zaanstreek
  • Twee openstaande vacatures regio Zaanstreek
  • Dhr. R. de Jager – ondersteuningslint
  • Openstaande vacature ondersteuningslint
  • Mw. P. van Dijk-van der Horst -  ambtelijk secretaris

U kunt de ondernemingsraad bereiken door te mailen naar: ondernemingsraad@zorgcirkel.nl.

Overige informatie
Klik hier voor de  statuten van De Zorgcirkel.

Klik hier voor meer informatie over onze ANBI status.

Centrale cliëntenraad

Te bereiken via dit mailadres: ccr.secretariaat@zorgcirkel.nl of via telefoon: 088-5599797

 • Mw. Ineke Braak (lid)
 • Mw. Lida Blokker (lid)
 • Dhr. Joost Cornelis (secretaris)
 • Dhr. Jan Bielsma (voorzitter)
 • Dhr. Jan Hoogland (lid)
 • Dhr. Peter Laan (lid)
 • Mw. Emmely Beerepoot (ambtelijk ondersteuner)

Download hier het declaratieformulier CCR (Centrale Cliëntenraad) en het declaratieformulier CR/RCR (Cliëntenraad/Regionale Cliëntenraad).

Raad van bestuur van De Zorgcirkel

De Zorgcirkel heeft een tweehoofdig raad van bestuur. Samen maken zij zich sterk voor een maatschappij waarin ouderen zich gezien en gewaardeerd voelen. Zij zoeken de verbinding met anderen om dit mogelijk te maken.

Tiana 106De Zorgcirkel 290224 KORTER

Tiana van Grinsven

Voorzitter raad van bestuur
Tiana 106De Zorgcirkel 290224 KORTER (1)

Edwin Kalbfleisch

Lid raad van bestuur