Samenwerken met andere organisaties en partners

De Zorgcirkel werkt samen met een groot aantal organisaties. Onder andere zorgverzekeraars, zorgkantoren, gemeenten, welzijns- en zorgorganisaties (waaronder ziekenhuizen en VVT-instellingen (verpleging, verzorging en thuiszorg), huisartsen en woningcorporaties. Maar ook met organisaties op het gebied van onderwijs, onderzoek en wetenschap en in diverse ketens en professionele netwerken.

Omring en GRZPLUS

De Zorgcirkel werkt intensief samen met Omring binnen GRZPLUS. We bundelen GRZ-kennis, ervaring en onderzoek zodat ouderen nog beter, sneller en prettiger herstellen na bijvoorbeeld een ongeval, beroerte of een heup- of knieoperatie. Een belangrijk aandachtspunt binnen GRZPLUS is het ontwikkelen van meer mogelijkheden voor revalidatie en herstelzorg thuis. Op 14 maart 2018 kreeg het samenwerkingsverband de naam GRZPLUS en in maart 2020 ontving GRZPLUS het Topcare Predicaat. 

Topcare

Topcare heeft als doel de zorg continu te verbeteren. Om dit doel te bereiken zet Topcare zich in voor het ontwikkelen van een onderzoekscultuur in de langdurige zorg. Door systematische kennisontwikkeling en effectiviteitsmeting door onderzoek. Zorgorganisaties die voldoen aan de Topcare-criteria ontvangen het Topcare-predicaat.

GRZPLUS en Heliomare

Heliomare en GRZPLUS werkten samen om revalidanten nog beter te kunnen helpen bij hun revalidatie. Het gaat daarbij om mensen die nu tussen de medische specialistische revalidatie (MSR) en geriatrische revalidatiezorg (GRZ) vallen en expertise van beiden nodig hebben. Door de samenwerking kunnen mensen sneller en dichter bij huis revalideren. Ook biedt de samenwerking kansen voor revalidanten met psychiatrische‐ of gedragsproblemen of mensen die qua belastbaarheid en co‐morbiditeit baat hebben bij de expertise van de GRZ. Hierbij zoeken Heliomare en GRZPLUS nauwe samenwerking met de ziekenhuizen en de overige revalidatieaanbieders in de regio.

Universiteit en hogeschool

De Zorgcirkel is lid van het Universitair Netwerk Ouderenzorg (UNO-VUmc). Onderzoekers en zorgprofessionals verbinden wetenschappelijke kennis met praktijk in 25 aangesloten zorgorganisaties. Binnen het netwerk wordt antwoord gezocht op vragen uit de praktijk, bijvoorbeeld door wetenschappelijk onderzoek. De kennis uit dit onderzoek wordt gebruikt om de zorg te verbeteren.

In maart 2018 tekenden De Zorgcirkel en Omring een samenwerkingsovereenkomst met De Hogeschool van Amsterdam (HvA) op het gebied van paramedie, verpleegkunde en ICT. Studenten onderzoeken de informatiebehoefte van revalidanten en hun naasten voor opname en start van het revalidatietraject in een van de geriatrische revalidatieafdelingen.

Acute zorg

De Zorgcirkel werkt intensief samen met de zorgorganisaties Magentazorg, Geriant, Evean, HONK en Noordwest Ziekenhuis in de regio Alkmaar, zodat bij subacute zorgsituaties een snelle doorverwijzing naar de juiste zorg mogelijk is. Het ziekenhuis of huisarts kan 24 uur per dag bellen naar een gezamenlijk nummer. Bij toerbeurt zorgt een van de zorgorganisaties voor de triage en organiseert de juiste zorg bijvoorbeeld door de inzet van thuiszorg. Door inzet van een gezamenlijke bedden-app is bovendien inzichtelijk op welke locatie een geschikte zorgplek beschikbaar is. Het is de bedoeling op deze wijze het spoedeisende hulp (SEH) gebruik en ziekenhuisopnames te verminderen.

IVN

Met IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) werken wij samen met het project ‘Grijs, Groen & Gelukkig’. Dit project vergroot het welzijn van ouderen met natuur in en rond zorgcentra. Onze droom is de natuur een vast(e) onderdeel/activiteit binnen de zorg voor onze ouderen te laten zijn. We willen onze cliënten de positieve effecten van de natuur laten ervaren. De locaties Molentocht en De Viervorst in Purmerend nemen deel aan het project. 

Dementieketen Zaanstreek-Waterland

De Ketenzorg Dementie Zaanstreek/ Waterland wordt gevormd door: Dijk en DuinEveanCoöperatie van Huisartsen in de regio Zaanstreek/ Waterland, Stichting LandzijdeStichting Doopsgezind Zorgcentrum Het MennistenerfDe ZorgcirkelStichting Hervormd Centrum PennemesSaen ProfessionalsStichting Wonen & Zorg Purmerend en Alzheimer Nederland afdeling Zaanstreek/Waterland. Wilt u meer weten over deze organisaties? Ga naar de website van Dementienetwerk Zaanstreek Waterland

Netwerk Dementie Noord-Holland Noord

Het Netwerk Dementie Noord-Holland Noord is een samenwerkingsverband van De Zorgcirkel en 23 andere zorginstellingen, welzijnsorganisaties en de regionale afdelingen van Alzheimer Nederland. Samen zetten we ons in om de zorg voor mensen met dementie en hun naasten in onze regio structureel te verbeteren. Dat doen we door onze kennis te delen en samen te werken en door samen projecten op te zetten en uit te voeren. Dat is nodig want het aantal mensen met dementie in deze regio (Regio Alkmaar, West-Friesland en Kop van Noord-Holland) zal de komende 40 jaar bijna verdubbelen.

Clup Welzijn
  • Met Clup Welzijn organiseren we praktische cursussen voor de partners van mensen met dementie. Ook kunnen zij deelnemen aan de recreatieve activiteiten van Clup Welzijn, terwijl hun partner begeleiding krijgt in het ontmoetingscentrum.
Stichting WonenPlus
MondzorgPlus
  • MondzorgPlus is een belangrijke partner die bijdraagt aan goede mondzorg. De tandarts en mondhygiëniste komen op locatie voor het behandelen van onze cliënten. Daarnaast worden de verplegende en verzorgende geschoold in de dagelijkse mondzorg.
MEE & de Wering
  • Met MEE & de Wering (een organisatie op het gebied van maatschappelijke dienstverlening en cliëntondersteuning in Noordwest-Holland) is een pilot gestart in Alkmaar met de inzet van een consulent voor vier uur per week. De consulent wordt ingezet om de transfer van de revalidant naar huis te begeleiden, onder andere als het eigen netwerk van de revalidant tekortschiet en partijen uit het sociaal domein ingezet moeten worden of als de mantelzorger ondersteuning nodig heeft. De consulent kan ook ingezet worden bij mensen die een CVA (beroerte) hebben gehad.
Zilveren Kruis
  • De Zorgcirkel en Zilveren Kruis (Zorgverzekeraar en Zorgkantoor) hebben een domeinoverstijgend strategisch partnerschap sinds 2022 voor drie jaar voor toekomstbestendige ouderenzorg. Beide organisaties vonden elkaar gevonden in de gezamenlijke passie voor goede ouderenzorg in Zaanstreek-Waterland. En vooral om de ouderenzorg opnieuw in te richten en de uitdagingen van nu en de toekomst het hoofd te bieden door oplossingen op maat te ontwikkelen. Samen spannen zij zich in voor een duurzaam zorgaanbod, gebaseerd op: zo zelfstandig mogelijk, zo thuis mogelijk, zo digitaal mogelijk. 
Project KISS
  • De Zorgcirkel is lid geworden van het project KISS (keep it simple and short): een netwerk van zorgbestuurders die van mening zijn dat wetten en regels in de zorg vereenvoudigd kunnen worden.
Partners facilitaire diensten
  • Op het gebied van facilitaire diensten werkt De Zorgcirkel met een groot aantal leveranciers samen, zoals Rentex Floron (wasserij), SCA (leverancier van sanitaire hygiëneproducten, waarvan de hygiëne-tak overgaat naar Essity), Ecolab (reinigingsproducten en -systemen voor keukens), HSD (glazenbewassing), GP Groot (afvalverwerking) en bijvoorbeeld SAIN: een inkoopverband met 16 andere instellingen. Met ondersteuning van bureau IF&KA zijn grotere inkoopcontracten doorgelicht om inkoopvoordelen te behalen.