Zorg_Algemeen_4.jpg

FACT VVT Team, thuis bij crisis

Wanneer ouderen kwetsbaarder worden, biedt de eigen vertrouwde omgeving belangrijk houvast. De eigen omgeving is des te belangrijker voor ouderen die vanwege beperkingen in hun maatschappelijk en/of sociaal functioneren geen contact willen met hulpverleners. De Zorgcirkel wil daarom alle zorg en ondersteuning voor ouderen thuis mogelijk maken, ook bij crisis. Een speciaal team biedt crisiszorg thuis: het FACT VVT Team. Het team is gespecialiseerd in de behandeling van ouderen die een combinatie hebben van lichamelijke en psychische klachten. Het doel van het team is in geval van crisis de cliënt zo mogelijk thuis te behandelen en opname te voorkomen.

FACT is de afkorting van Flexible Assertive Community Treatment
A (assertive): de zorg wordt actief aangeboden, het team gaat (pro)actief naar cliënten toe.
C (community): thuis, op straat of in de wijk
T (treatment): behandeling, begeleiding en ondersteuning bij herstel

De informatie op deze pagina is geschreven voor professionals met een medische achtergrond. De inzet van het FACT VVT Team gebeurt uitsluitend via de huisarts, casemanager, wijkverpleegkundige of andere verwijzers. Het team kan niet rechtstreeks door een cliënt of een familielid worden ingeschakeld. 

 

Wanneer er een crisissituatie dreigt, schakelt de huisarts of casemanager het team in. Zo wordt een opname overbodig of wordt uitgesteld. Dit is belangrijk voor zowel de cliënt als de naasten. Als de situatie weer stabiel is, wordt de cliënt overgedragen naar de reguliere zorg. De behoeften van de cliënt en zijn/haar naasten staan daarbij centraal, zowel tijdens de crisis als in de periode daarna.

Het team bestaat uit een specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialist, psycholoog, wijkverpleegkundige en casemanager en werkt interdisciplinair samen om de cliënt thuis de nodige behandeling en begeleiding te geven. Alle teamleden zijn gespecialiseerd in het herkennen en behandelen van complexe PG-problematiek bij ouderen. Het team werkt samen in één elektronisch patiëntendossier.

Voorbeeldsituatie

Meneer M. is door de huisarts verwezen naar het FACT VVT team. Hij is aangemeld vanwege cognitieve problematiek, stemmingswisselingen en auditieve hallucinaties. Meneer M. raakt uitgeput omdat hij niet slaapt.

In het team FACT VVT is een interdisciplinair behandelplan gemaakt. De wijkverpleegkundige coördineert en bezoekt meneer M. op frequente basis. Onderdeel van het behandelplan is neuropsychologische diagnostiek; de diagnose (MCI) wordt samen met cliënt, zijn dochter en de psycholoog besproken. De wijkverpleegkundige zet samen met de casemanager een plan voor dagbesteding op, wat dankzij nauwe samenwerking met WMO direct van start kan gaan.

Een week later toont meneer M. opgewekter en is enthousiast over de dagbesteding waar hij twee maal per week heen gaat. Door de Specialist Ouderengeneeskunde van het FACT VVT is de medicatie in verband met de neuropsychiatrische symptomen aangepast waardoor meneer M. beter slaapt en het horen van stemmen is verminderd. De casemanager gaat in gesprek met de woningbouwvereniging aangezien er veel klachten waren geweest omtrent geluidsoverlast om de situatie toe te lichten en aan te geven dat FACT VVT kan worden benaderd indien zich weer problemen zouden voordoen. De wijkverpleegkundige legt contact met de buren en met de politie die een aantal keer betrokken is geweest. De wijkverpleegkundige zet drie maal daags thuiszorg in die tevens de medicatie toedienen. Daarnaast wordt huishoudelijke hulp opgestart en een buddy ingezet voor meneer M.  

De behandeling wordt hierna teruggebracht naar 'vinger aan de pols-contact'totdat blijkt dat de situatie dusdanig stabiel is dat meneer M. overgedragen kan worden met behulp van een preventie plan aan de reguliere zorg.

Uniek in Nederland

De Zorgcirkel nam als eerste zorgorganisatie in Nederland het initiatief tot een interdisciplinair FACT VVT-team voor cliënten met complexe psychogeriatrische problematiek. De aanpak is geïnspireerd door de FACT methodiek uit de psychiatrie. Het FACT VVT team is een (nog) niet gecertificeerd FACT team, specifiek voor VVT: het biedt expertise en integrale behandeling op het vlak van multimorbiditeit bij ouderen. Door de cliënt, zo lang als nodig, extra intensieve zorg thuis te bieden kunnen we opname in een instelling waar mogelijk voorkomen. Het aantal oneigenlijke opnamen op de spoedeisende hulp (SEH) en gedwongen crisisopnamen in verpleeghuizen nemen hierdoor af.

Om de continuïteit van zorg te kunnen waarborgen (avond, nacht en weekend) werkt het FACT VVT team samen met andere zorgorganisaties en het ambulant thuiszorgteam en staat het in nauw contact met betrokken huisartsen en specialisten. Het team werkt in afstemming met Huisartsenzorg Zaanstreek Waterland.

Wilt u weten wat FACT VVT voor u kan doen?

De inzet van het FACT VVT Team gebeurt uitsluitend via de huisarts, wijkverpleegkundige of andere verwijzers.

E-mail FACTVVT@zorgcirkel.com 
Telefoonnummer 06 – 12095730

Download hier de brochure over het FACT VVT Team

Heeft u te maken met een crisissituatie bij u thuis? Neem contact op met uw huisarts.

Heeft u een vraag?

Hoe kunnen wij u helpen?
Hoe kunnen wij u bereiken?