Waarom een programma?

Het aantal ouderen binnen Nederland neemt steeds verder toe: het aandeel 65-plussers loopt op naar ongeveer 26% in 2040. Inherent aan deze vergrijzing neemt de vraag naar zorg toe. Om ook in de toekomst zorg voor ouderen zowel kwalitatief goed als betaalbaar te houden, werkt De Zorgcirkel aan het realiseren van hun droom: “Een maatschappij waarin ouderen zich gezien en gewaardeerd voelen en waaraan zij zelf blijven bijdragen.

Met twaalf uitgangspunten is de strategie om deze droom te verwerkelijken, geformuleerd. Een daarvan betreft het centraal stellen van de behoeften van de cliënten dan wel bewoners van De Zorgcirkel. Op veel plekken binnen de organisatie is taakgericht werken de norm, met strakke tijdschema’s en taakdifferentiatie. Om de droom te realiseren is een cultuuromslag nodig zodat medewerkers van De Zorgcirkel elk moment de afweging maken* om iets wel of juist niet te doen op basis van de behoeften van een cliënt of bewoner.

Met behulp van het programma persoonsgericht werken bij De Zorgcirkel wordt een praktische invulling gegeven om de cultuuromslag te bereiken.


Samen met het Trimbos instituut startten we een paar jaar geleden met het scholen van (zorg)medewerkers op het gebied van persoonsgerichte zorg. Hierbij lag de focus op medewerkers van intramurale zorg. In 2018 startte een vervolgprogramma, ook gericht op thuiszorg, dagbesteding, reisgezelschap, vrijwilligers en alle Zorgcirkel-medewerkers. Om de kennis over persoonsgerichte zorg te borgen in de praktijk:

  • zijn er in 2017 diverse medewerkers aangesteld met de rol van backpacker en/of mapper. Per regio zijn mappers en backpackers beschikbaar die het team en hun manager helpen bij de vertaling van het verrijkte model naar de praktijk
  • zijn lijnmanagers verantwoordelijk voor de implementatie en borging van de producten die vanuit de organisatie en vanaf de werkvloer worden ontwikkeld.
  • is het ondersteuningslint enerzijds doelgroep van het programma en anderzijds bieden zij ondersteuning aan het management en de teams

*Uiteraard wel binnen de kaders die gelden binnen de ouderenzorg (wet & regelgeving, financiële mogelijkheden)

Doelen van programma PGW

  • Medewerkers kennen de inhoud van het verrijkte model en kunnen deze vertalen naar concrete acties in het zorgleefplan en in de praktijk.
  • Het ECD is zodanig ingericht dat informatie uit het verrijkte model logischerwijs vertaald kan worden naar concrete acties in het zorgleefplan.
  • De Zorgcirkel levert aantoonbaar zorg volgens de visie op persoonsgericht werken. Medewerkers weten wanneer ze het goed doen.
  • Per regio zijn het vooraf bepaalde aantal professionele mappers en backpackers beschikbaar die het team en hun manager helpen bij de vertaling van het verrijkte model naar de praktijk.