Regio Purmerend

De regio Purmerend heeft de locaties Novawhere, Jaap van Praag, Molentocht, De Viervorst, Triton, Zuidland in Purmerend en Middelwijck in Middenbeemster. Daarnaast biedt de regio Purmerend thuiszorg. 

De voornaamste speerpunten zijn persoonsgericht werken, meer aandacht voor de cliënt, reflectie t.a.v. het kwaliteitskader en binden en boeien van medewerkers. Regiobreed zijn er in juni twee locatiesecretaresses aangenomen vanuit de kwaliteitsgelden voor elk 24 uur om de zorgmanagers/zorgteams te ontlasten. Dit hebben zij zeker kunnen doen met o.a. het notuleren teamvergaderingen en versturen mail/brieven.

Informatie per locatie

Novawhere

Om meer aandacht aan de maaltijden te kunnen geven en meer zingeving aan de activiteiten te kunnen bieden is er gekozen om meer huiskamerassistenten aan te trekken. In totaal 5 medewerkers voor de afdelingen psychogeriatrie en 3 voor de somatische afdelingen. Er is gekozen voor een dienst van 08.00 uur tot 14.30 uur en van 14.30 uur tot 20.00 uur op elke afdeling, 7 dagen per week.

Het grootste deel van de huiskamerassistenten van de PG-afdelingen hebben bovendien de scholing ‘omgaan met onbegrepen gedrag bij de mens met dementie’ gevolgd en daarvan een certificaat ontvangen.

Naast de continuïteit van dienstverlening van huiskamerassistenten is er ook gekozen om de flexibele schil van zorgmedewerkers te vergroten. Er zijn 6 medewerkers (MBO V’ers en HBO V’ers i.o.) aangenomen om de piekmomenten op te kunnen vangen.

Naast het programma “Ga je mee …. dan gaan we samen” waarin de onderwerpen kennis delen, regie in teams, aanwezig zijn en persoonsgerichte zorg aan de orde kwamen, is er tevens is ook gekozen voor het programma Waardigheid en Trots op locatie. Het uitgangspunt van deze ondersteuning moet leiden om medewerkers nog sterker in hun kracht te zetten en eigenaarschap te vergroten en de diverse rollen te ontwikkelen. De voorbereidingen zijn getroffen in december 2019. In januari is er gestart met de locatiescan en in de zomer van 2020 zullen we het programma verder uitrollen.

Novawhere in cijfers
Bewoners: 110
Medewerkers: 154
Vrijwilligers: 92

 

Jaap van Praag

Op Jaap van Praag is in 2019 ingezet op huiselijkheid en extra ondersteuning bij piekmomenten. In dit kader hebben we tien huiskamermedewerkers welkom geheten. Dat heeft geresulteerd in veel meer aandacht en gezelligheid op de zitjes. Er worden meer maaltijden met elkaar gedeeld en activiteiten ondernomen. Ook is er meer ruimte om met mensen individueel naar buiten te gaan of een boodschap te doen. Voor medewerkers is het een mooie manier om kennis te maken met de ouderenzorg. In 2020 zullen twee collega’s doorstromen naar een zorgopleiding. 

Jaap van Praag
Bewoners: 76
Medewerkers: 65
Vrijwilligers: 91

 

Molentocht

Op Molentocht is in 2019 ingezet op extra aandacht voor het welzijn van de bewoners en het kunnen voldoen aan de behoefte van de bewoners hierin. In dit kader hebben we 12 huiskamermedewerkers welkom geheten. Dit heeft geresulteerd in meer individuele aandacht voor de bewoners, evenals ondersteuning bij de dagelijkse activiteiten, maar ook bij het ondersteunen naar behoefte bij de maaltijden. Alle medewerkers huiskamerassistenten van de PG-afdelingen hebben bovendien de scholing ‘omgaan met onbegrepen gedrag bij de mens met dementie’ gevolgd en daarvan een certificaat ontvangen.

Voor de afdelingen waar de bewoners met dementie verblijven heeft dit uiteindelijk, natuurlijk ook mede door de multidisciplinaire inzet en evaluaties, geresulteerd in dat er momenteel geen bewoners meer verblijven/wonen met een ZZP 7-indicatie. De bewoners bij wie eerst sprake was van ‘probleemgedrag’ hebben hun rust gevonden. Er is voldoende individuele aandacht en activiteiten en de bewoners voelen zich thuis, vertrouwd en veilig. Op de afdelingen heerst een klimaat van rust, gezelligheid en huiselijkheid. Op de somatische afdelingen is er meer rust, zijn meer individuele activiteiten en de bewoners ervaren meer persoonlijke aandacht.

Aandachtspunt dat we naar 2020 meenemen is extra scholing van de huiskamerassistenten om beter de individuele behoeften van de bewoners te kunnen herkennen en daar passend op te acteren.

Daarnaast zal er coaching komen voor de groep om de onderlinge verhoudingen beter met elkaar af te stemmen. Verder leggen we nog meer de nadruk op de individuele activiteiten van de cliënt.

Molentocht in cijfers
Bewoners: 104
Medewerkers: 139
Vrijwilligers: 137

 

Middelwijck

Op Middelwijck is in 2019 ingezet op extra huiskamerassistenten (HKA) en het op peil brengen van de bezetting van de HKA. Er waren een aantal vacatures voor HKA die we hebben kunnen vervullen. Ook is er wat extra capaciteit ingezet en met name voor de weekenden hebben we veel jonge medewerkers kunnen aannemen op een klein contract die flexibel inzetbaar zijn.

In totaal hebben we ongeveer twee FTE aangenomen wat heeft geresulteerd in een evenwichtige bezetting van drie HKA overdag en drie in de avond. Verder hebben we alsnog een activiteitenbegeleider (AB) kunnen aannemen voor 24 uur die samen met de HKA is gaan kijken naar de activiteiten in de huiskamers.

Ook is er voor vier uur per week een beweegagoog aangenomen. Zij komt elke week bewegen met de cliënten die dat kunnen en willen. We hebben gemerkt dat veel van onze cliënten dit leuk vinden en proberen dit samen met de HKA en AB ook de rest van de week terug te laten komen.

In het kader van waarderend samenwerken (WASA) en Waardigheid & Trots op locatie zal er in 2020 een start gemaakt worden met het vormgeven van intervisie/teamcoaching.

Middelwijck in cijfers
Bewoners: 28
Medewerkers: 40
Vrijwilligers: 58

 

Triton

Ook binnen Triton is in 2019 ingezet op extra huiskamerassistenten (HKA) en het op peil brengen van de bezetting van de HKA. Daar waar op Middelwijck al langer werd gewerkt met HKA was dit voor Triton een nieuwe ervaring. Doel was om voor elke huiskamer (vier in totaal) één HKA in te zetten overdag en twee in de avond. Dit is niet helemaal gerealiseerd. Over het algemeen zijn er drie HKA overdag en één tot twee in de avond. De aanwezigheid van HKA in de huiskamers is een zeer positieve ervaring het geeft de zorg meer rust en er is voldoende toezicht. Er worden meer activiteiten gedaan en er kan regelmatiger met bewoners worden gewandeld.

Ook voor Triton  is er voor vier uur per week een beweegagoog aangenomen, zij komt elke week bewegen met de cliënten die dat kunnen en willen. We hebben gemerkt dat veel van onze cliënten dit leuk vinden en proberen dit samen met de HKA ook de rest van de week terug te laten komen.

Voor triton is er één VIG en één verpleegkundige aangenomen, beide voor 24 uur. De bezetting is nu stabieler en de deskundigheid vergroot.

Triton in cijfers
Bewoners: 24
Medewerkers: 28
Vrijwilligers: 16

 

Zuidland

Binnen Zuidland is in 2019 ingezet op meer toezicht en ondersteuning voor de bewoner met somatische klachten in de avonduren rondom de maaltijden. We hebben een drietal huiskamermedewerkers welkom geheten. Dit heeft geresulteerd in een avondopenstelling 7 dagen per week van 16.00 - 20.00 uur. Ook op de beide PG-afdelingen is er zowel in de ochtend als in de avond een huiskamermedewerker aanwezig. Hierdoor is er extra toezicht en hebben we het doel van meer toezicht en persoonlijke begeleiding in de huiskamer kunnen realiseren.

De Interdisciplinaire samenwerking d.m.v. inzet van fysio- en ergotherapiedagdelen op de PG-afdelingen hebben we gehandhaafd en voortgezet. Dit om de specifieke kennis en vaardigheden bij medewerkers te vergroten. De uren dat fysio en ergotherapie op de afdelingen aanwezig zijn, worden ingezet voor o.a. ADL-stimulering/advisering. Zij brengen expertise mee over het lerend vermogen bij dementie en geven lig- en beweegadviezen. Monitoren op paratonie/tonus en adviseren over activering van de bewoner op het eigen niveau. Dit alles zorgt voor meer toezicht, het beter behalen van de beweegnorm, het verminderen van het decubitus risico en voor meer persoonsgerichtere adviezen. We evalueren en stellen elke drie maanden bij waar nodig.

Een aandachtsvelder mantelzorgondersteuner binnen Zuidland is gestart voor 8 uur per week voor de PG-afdelingen. Er is een samenwerking met casemanagement om een goede invulling te geven aan de ondersteuning. Er is een jaarplanning ontstaan voor mantelzorgmomenten op locatie eens per zes weken. Hierdoor is er meer ruimte voor individuele ondersteuning voor de mantelzorger. 

Een aandachtspunt dat we naar 2020 meenemen is de deskundigheid en begeleiding versterken rond gedragsproblematiek en het verhogen van de vakbekwaamheid in de laatste levensfase.

Zuidland in cijfers
Bewoners: 54
Medewerkers: 67
Vrijwilligers: 34

 

De Viervorst

Bevorderen deskundigheid zorgteam

De Viervorst heeft ingezet op het bevorderen van de deskundigheid van het team en heeft daarvoor een persoonlijk begeleider bijzondere doelgroep (PBBD) aangesteld. Lees in haar interview wat zij doet. Voor 2020 willen we voortzetten en verdiepen in wat is opgestart in 2019. Met name de aandacht voor verbinding mantelzorgers/ reisgezelschap/ en het inplannen van mantelzorgbijéénkomsten. Ook willen we moeilijke casuïstiek bespreekbaar maken.

Verhogen van welbevinden bewoners
Vanuit de kwaliteitsgelden is gestart met inzet van huiskamerassistenten. Hiermee is toezicht en veiligheid geborgd, voelt de bewoner zich vertrouwd met de assistent/toezicht en ondervindt hij/ zij tijdens cruciale tijden op een persoonsgerichte wijze en naar behoefte structuur van de dag. Dit heeft het welbevinden duidelijk verhoogd. Verzorgenden hebben hun handen en concentratie vrij voor bijvoorbeeld medicijnen uitdelen, zorg verlenen op het appartement en bij intensieve zorgverlening die nodig is met twee verzorgenden. Hiermee is de kwaliteit aanzienlijk verhoogd.

Voor 2020 willen we voortzetten op de ingeslagen weg met aandacht voor benadering, betrekken mantelzorgers en uitvoeren van activiteiten.

Inzet beweegagoog
In 2019 is gestart met een beweegagoog voor zes uur in vier huiskamers. De fysieke inspanning die tijdens muziek wordt gegeven op de PG-afdelingen maakt dat bewoners wekelijks extra beweging ontvangen op een vrolijke en ontspannen wijze. Dit bevordert duidelijk zichtbaar het welbevinden/ de stemming.

Voor 2020 willen we dit voortzetten en graag uitbreiden met nog eens drie uur naar de afdeling Somatiek.

De Viervorst in cijfers
Bewoners: 57
Medewerkers: 60
Vrijwilligers: 42

Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij jou helpen?
Hoe kunnen wij jou bereiken?
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply..