Zorg thuis

Bij De Zorgcirkel bieden we alle zorg en ondersteuning aan huis, zodat mensen zo lang en prettig mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Samen met andere organisaties werken we initiatieven uit om dit mogelijk te maken. 

FACT VVT

Een innovatieve ontwikkeling in de regio Purmerend is het FACT VVT-team dat in 2020 is geëvalueerd, vertelt Arjan Baan, regiodirecteur van Purmerend. Nu steeds meer mensen thuis wonen, dreigt er ook vaker een crisissituatie thuis. Arjan: “Als het in de thuissituatie uit de hand dreigt te lopen, doen onze partners in de eerste lijn, met name de huisartsen, vaak een beroep op onze deskundigheid. Daarvoor hebben we het FACT VVT-team ontwikkeld. Dat vliegt op zo’n moment in en kijkt wat er nodig is om de thuissituatie te stabiliseren Om dat goed te kunnen doen, werkt De Zorgcirkel intensief samen met een aantal partners, waaronder de gemeente. “We hebben een interdisciplinair werkend team van behandelaren, zorg- en hulpverleners klaarstaan die door snel te handelen er vaak voor kunnen zorgen dat een echte crisis voorkomen wordt.” Denk aan een oplossing als dagbesteding zodat een mantelzorger wordt ontlast. Ook een tijdelijk verblijf bij een van de locaties van De Zorgcirkel is mogelijk.

Primeur in Nederland

Het FACT VVT-team van Purmerend is de eerste in Nederland. Arjan is trots op de medewerkers die dit realiseren. “Eigenlijk zijn we gewoon begonnen vanuit de behoefte en noodzaak die we zagen. Het product staat, de financiering moeten we nog oplossen. We voorkomen kosten elders, als een situatie wel tot een echte crisis zou hebben geleid. Uit de evaluatie blijkt duidelijk die meerwaarde. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis is trouwens een echte gesprekspartner gebleken. Zij zien heel goed de innovatieve meerwaarde van dit initiatief.”

auto 016.JPG

De Droom van Waterland

‘De Droom van Waterland’ geeft weer hoe de gezamenlijke zorgorganisaties van waarde willen zijn voor kwetsbare ouderen in Waterland, vertelt Arjan. ‘De Droom’ is een visie op preventieve zorg en ondersteuning waarin is vastgelegd hoe de zorgorganisaties gezamenlijk de juiste zorg op de juiste plek, op het juiste moment en met de juiste deskundigheid voor ouderen kunnen optimaliseren. Zo moet met name worden voorkomen dat ouderen te snel in het ziekenhuis terechtkomen, in dit geval het Dijklander Ziekenhuis in Purmerend.

Bij een groot deel van de ouderen op de spoedeisende hulp is sprake van een welzijnsprobleem, blijkt uit onderzoek. Er spelen wel fysieke klachten waarmee iemand in het ziekenhuis terechtkomt, maar er ligt een welzijnsvraag onder, die je moet oplossen. Naast De Zorgcirkel spelen ook de huisartsen in Waterland hierbij een belangrijke rol. Een aantal initiatieven is hiervoor ontwikkeld.

Enkele van deze initiatieven

Een casemanager voor iedereen met kwetsbaarheid

De casemanager dementie heeft zich inmiddels bewezen omdat preventief hulp door hem of haar wordt ingeschakeld voordat een situatie tot erger leidt. Zo is het idee ontstaan dat een casemanager voor alle kwetsbare ouderen van waarde kan zijn. Arjan: “Denk aan een soort regisseur van informele zorg om kwetsbare mensen heen, die helpt voorkomen dat te snel of veelvuldig een beroep moet worden gedaan op professionele zorg, met name tweedelijnszorg in het ziekenhuis.”

Een casemanager kan ondersteunend zijn bij een veelheid aan welzijnsvragen, van opruimen tot dagbesteding. We kunnen nog veel meer gebruikmaken van vrijwilligers, benadrukt Arjan. “Zonder direct een functie op iemand te plakken of te formaliseren. Iemand in de buurt die helpt bij een taak die te veel dreigt te worden of waarin iemand wat minder zelfredzaam is. We gaan een proef doen met zo’n casemanager, waarvoor we in 2020 de voorbereidingen hebben getroffen.”

Triage op de spoedeisende hulp

Ook door een triagist van De Zorgcirkel op de spoedeisende hulp van het Dijklander Ziekenhuis te positioneren willen we gezamenlijk de zogenoemde verkeerdebeddenproblematiek voorkomen. Als een oudere op de spoedeisende hulp (SEH) binnenkomt, moet snellere en directere triage ervoor zorgen dat alleen die ouderen die ziekenhuiszorg nodig hebben, ook daadwerkelijk in het ziekenhuis gaan verblijven. Als blijkt dat een kwetsbare oudere beter thuis is op een andere plek, bij voorkeur thuis, dan wordt er snel met elkaar geschakeld om dit te organiseren. Er zijn inmiddels enkele alternatieven, waaronder de nieuwe ouderenkliniek in het Dijklander Ziekenhuis.

Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij u helpen?
Onderwerp is verplicht!
Onderwerp is verplicht!
Vraag is verplicht!
Hoe kunnen wij u bereiken?
Voornaam is verplicht!
Achternaam is verplicht!
Telefoonnummer is verplicht!
Geldig e-mailadres is verplicht!