Regio Purmerend

In de regio Purmerend zijn zeven locaties. We bespreken ze achtereenvolgens.

De Viervorst
Bij De Viervorst hebben we ingezet op het bevorderen van de deskundigheid van het team en hebben we daarvoor al in 2019 een persoonlijk begeleider bijzondere doelgroep (PBBD) aangesteld. Voor 2021 willen we voortzetten en verdiepen van wat we in 2019 en 2020 hebben gedaan. Met name de aandacht voor verbinding van mantelzorgers/reisgezelschap en het plannen van mantelzorgbijeenkomsten. Ook willen we moeilijke casuïstiek bespreekbaar maken. Het plannen van mantelzorgerbijeenkomsten is helaas nog niet mogelijk in coronatijd. Aandacht voor de mantelzorger is individueel door het team Verpleging en Verzorging en PBBD uitgevoerd.

In de voorgaande jaren zijn huiskamerassistenten aangetrokken waarmee we gezelschap voor bewoners hebben kunnen borgen. De persoonsgerichte aandacht op cruciale tijden en een structuur in de dag als daar behoefte aan is, betekenen met elkaar een aanzienlijke impuls voor de kwaliteit van onze geboden zorg. In 2020 zijn wij doorgegaan op deze ingeslagen weg met aandacht voor benaderen en betrekken van mantelzorgers en uitvoeren van activiteiten. Mede in de lijn van de visie op eten en drinken en verhogen van het welbevinden van bewoners tijdens de maaltijd zijn nu op alle huiskamers huiskamermedewerkers aanwezig tijdens deze maaltijduren. Er is aandacht voor en met bewoners tijdens de maaltijd. Zij dragen zorg voor sfeer en ambiance en tevens is er aandacht (op individuele basis) voor de keuze in het bestellen van de maaltijd. 

In 2019 zijn we gestart met een beweegagoog op de psychogeriatrische (PG)-afdelingen. De fysieke inspanning bij muziek maakt dat de bewoners op een vrolijke en ontspannen wijze extra bewegen. Dit bevordert zichtbaar het welbevinden en de stemming. In 2020 is de inzet van de beweegagoog uitgebreid voor de somatiek-afdeling. Wel nog in een aangepaste vorm, vanwege de coronamaatregelen op een individuele basis.  

De voor 2020 voorgenomen ‘gastvrije ontvangst’ is niet gerealiseerd. Door de coronacrisis was het niet haalbaar om de hal op te knappen, klantvriendelijker te maken en een ontmoetingspunt te realiseren. Als alternatief hebben we ervoor gekozen om op de gang van de afdeling een huiselijk zitje te creëren waar men elkaar kan ontmoeten. De nieuwe functie van gastvrouw/-heer realiseren we zodra de verbouwing is gerealiseerd.

Op de PG-afdelingen zijn we gestart met contact-verzorgenden. De bewoner en zijn reisgezelschap hebben een vast contact/aanspreekpunt voor zijn zorg en welzijn. De belasting voor de zorgcoördinator wordt hierdoor lager en met elkaar gedeeld. Ook het onbegrepen gedrag wordt eerder (h)erkend en opgepakt en zo ontstaat er betrokkenheid, teamgevoel en eigenaarschap. De verpleegkundigen/zorgcoördinator blijft verantwoordelijk voor de coördinatie van zorg  en is het aanspreekpunt voor de contactverzorgende.

Novawhere
Het is een bewogen jaar geweest, waarbij we met elkaar fors getroffen zijn door het COVID-19-virus. Desondanks zijn er prachtige resultaten behaald. Zo zijn we gestart met het traject van Waardigheid en trots op locatie dat ons ondersteunt met persoonsgericht werken, laten we een mooie gemiddelde score op Zorgkaart Nederland zien en hebben we continuïteit van gezelschap op de huiskamers uitgebreid door het aanstellen van veel nieuwe collega-huiskamermedewerkers en een aantal zorgmedewerkers. De lijnen voor het jaar 2021 zijn uitgezet en de voorbereidingen voor het realiseren van een open PG-setting hebben we gestart.

We hebben in 2020 ook een bijzonder initiatief gerealiseerd: ondersteuning van geestelijke zorg door samenzijnbijeenkomsten op de huiskamers. Het persoonsgerichte werken met daarbij vooral het zien van de behoeften van onze bewoners krijgt meer en meer vorm.

Zuidland
Zuidland is in 2020 meerdere keren getroffen door het COVID-19-virus. Binnen Zuidland is gezien de uitbraken van COVID-19 ingezet op meer mentale ondersteuning voor de bewoners en waar nodig voor de medewerkers. We hebben dit jaar veel aandacht voor technologie gehad, om contacten met de buitenwereld tijdens de lockdown-periodes optimaal te kunnen benutten. Familienet, cliëntportaal en Zoom zijn hier enkele prachtige voorbeelden van.

Tijdens deze periodes zijn we multidisciplinair blijven werken, misschien wel meer dan ooit door samen deze periode door te komen. Het was intensief, maar ook enorm waardevol. De verschillende disciplines droegen allemaal een eigen steentje bij, zonder één wanklank. We hebben veel gedaan waar we eerder nooit over hebben nagedacht, maar met elkaar werd het een geheel. We zijn nog meer één geworden met allerlei verschillende functionarissen, een prachtig resultaat na best een heel moeilijk en ingewikkeld jaar. Vergeten zullen we het nooit!

De activiteiten voor de bewoners, samen met de activiteitenbegeleiding, zorg, huishouding, horeca en andere behandelaren, zijn uitgebreid naar hetgeen er mogelijk was in deze bijzondere periode. Wat hebben we mooie dingen gedaan met elkaar. Het samenwerken werd steeds meer een vanzelfsprekendheid.

Ook hebben we veel bewoners moeten verliezen door COVID-19. Aan ondersteuning van de mantelzorgers is in de laatste levensfase van de bewoner op verschillende manieren invulling gegeven zodat alle betrokkenen op een waardige manier afscheid hebben kunnen nemen. De samenwerking met de geestelijke verzorging is enorm geïntensiveerd en niets was te gek, zodat we de behoeften van de betrokkenen daadwerkelijk centraal hebben kunnen zetten.

Jaap van Praag
Bij locatie Jaap van Praag hebben we meer huiselijkheid gerealiseerd in extra ondersteuning bij bewoners met dementie. We hebben tien huiskamermedewerkers welkom geheten. Dat betekende veel meer aandacht en gezelligheid op de zitjes. Er werd samen gegeten en meer activiteiten gedaan met elkaar. Ook is er meer ruimte geweest om met mensen individueel naar buiten te gaan of een boodschap te doen. Twee huiskamermedewerkers zijn inmiddels doorgestroomd naar een zorgopleiding.

Een activiteitenbegeleider is aangenomen die gespecialiseerd is in persoonsgericht werken met mensen met dementie. Daardoor vonden er gerichte activiteiten in samenwerking met de huiskamermedewerkers en zorgmedewerkers plaats.

Daarnaast hebben we extra ondersteuning en aandacht voor de bewoners door de inzet van geestelijke verzorgers gerealiseerd. Zij werken ook weer samen met de activiteitenbegeleiding en huiskamermedewerkers, waardoor de verschillende diensten veel beter op elkaar zijn afgestemd, in het belang van het welzijn van de bewoners.

In de planning voor 2020 stond ook een opleiding voor het doorontwikkelen van deskundigheid over gerontopsychiatrie voor medewerkers in de zorg, deze hebben we door de coronamaatregelen verschoven naar oktober 2021. Mits het samenkomen in groepen dan is toegestaan, want de fysieke aanwezigheid is bij de training on the job vereist.

In april 2021 gaan we meten in welke mate wij voldoen aan het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg met behulp van een scan van het programma Waardigheid en trots op locatie. Naar aanleiding van het resultaat van deze scan gaan we met elkaar in gesprek en in kaart brengen waar nog verbeterpunten zitten. Bovendien willen we de beleving van de maaltijden onder de loep nemen en gaan we samen met de bewoners de visie op eten en drinken ontwikkelen.

Middelwijck
De extra huiskamerassistenten die we in 2019 in Middelwijck hebben aangenomen hebben we in 2020 voor een groot deel weten te behouden. Een klein aantal heeft gekozen voor een andere werkplek en er zijn wat mensen uitgestroomd. Onze jonge medewerkers die regelmatig in de weekenden werken zijn nog steeds enthousiast. Onder leiding van een nieuwe medewerker activiteitenbegeleiding (AB) vormen de huiskamerassistenten volwaardig gezelschap voor de bewoners. Zoveel mogelijk persoonsgericht werken is belangrijk, zeker voor onze relatief kleine locatie.

Ook is er voor 4 uur per week een beweegagoog aangenomen. Zij komt elke week bewegen met de cliënten die dat kunnen en willen. We hebben gemerkt dat veel van onze cliënten het leuk vinden en proberen dit samen met de huiskamerassistenten en medewerker AB ook de rest van de week terug te laten komen. Vanwege de coronacrisis is dit het afgelopen jaar niet helemaal gelukt maar de medewerker AB zorgt ook voor beweging. Verder proberen we minimaal één keer in de week te wandelen of fietsen met de bewoners, dit wordt meestal begeleid door één of meerdere vrijwilligers.

Vorig jaar zijn we in Middelwijck gestart met het project WASA (Waarderend samenwerken), hier zijn vier extra leerlingen voor aangenomen. Het principe van waarderend leren en waarderend samenwerken gaat uit van het principe: wat kan iemand al? En niet: wat moet er allemaal nog geleerd worden? WASA staat voor een manier van werken en leren die uitgaat van wat iemand al meebrengt, jong of oud, iedereen heeft zo zijn ervaringen in het leven. Het gaat erom dat je die ervaringen kunt meenemen in je werk en daar kunnen anderen weer van leren. WASA is op de locatie goed en enthousiast ontvangen, de leerlingen voelen zich prettig en de collega’s leren op een andere manier te kijken en feedback te geven. We hopen in 2021 het WASA-project nog verder te kunnen ontwikkelen, onder meer door de samenwerking tussen de deelnemende locaties te verbeteren en zo ook van andere locaties te kunnen leren. Hierin nemen zorgmanager en zorgcoördinatoren het voortouw.

In 2020 zijn we gestart met de aandachtspunten vanuit Waardigheid en trots op locatie. Eén van die punten is het geven en ontvangen van feedback. De coach van het programma is in het voorjaar van 2020 een aantal keren meegelopen om samen met de medewerkers te kijken naar hun behoefte op dit vlak. Door de coronacrisis hebben we helaas weinig life-sessies kunnen realiseren en is er gecoacht op afstand via Zoom. In eerste instantie voor de zorgcoördinatoren, één en ander wordt nu verder uitgebreid naar het hele team. We gaan in 2021 kleine Zoom-sessies organiseren voor coaching en intervisie.

Molentocht
Ook voor Molentocht was 2020 een jaar waarin als gevolg van de beperkende maatregelen door de coronacrisis een aantal geplande activiteiten pas in het laatste trimester vorm hebben gekregen. Ook is de uitvoer van enkele plannen hierdoor verplaatst naar 2021.

Eind 2019 is door het Trimbos-instituut de monitor ‘woonvormen dementie uitgevoerd’. De uitkomsten van Molentocht resulteerden in een plan van aanpak met verschillende actiepunten, die deels in 2020 vorm hebben gekregen zoals het betrekken van de teams bij formatie en bezetting/cijfers en het geven van meer inzage in en regie over de ondersteunende processen.

In 2020 is op twee PG-afdelingen gestart met project WASA (Waarderend samenwerken, samen leren), een programma met handvatten voor vraag- en behoeftegestuurd leren van de nieuwe leerlingen op basis van reële praktijksituaties. We zien een toenemende betrokkenheid en enthousiasme bij zowel de leerlingen als de begeleiders en daarmee zal dit project ook in 2021 verder vorm krijgen.

De komst van een geestelijk verzorger blijkt een waardevolle aanvulling op de persoonlijke aandacht voor onze bewoners, maar zeker ook voor de medewerkers. Sinds afgelopen jaar wordt op alle afdelingen tijdens de ochtendzorg bij de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL), structureel ondersteuning verleend door de behandelaren fysiotherapie en ergotherapie. Hierdoor is er extra aandacht voor het bevorderen van de zelfstandigheid van de bewoners bij de uitvoering van de ADL.

In 2021 zal voor de somatische afdelingen de zorgscorekaart worden geïmplementeerd. Met deze tool krijgen de medewerkers meer grip op het proces van organiseren van de benodigde zorg voor onze bewoners en geeft hun handvatten in het beoordelen van de juiste zorgprofielenmix (voorheen zorgzwaarte) van onze bewoners. Voor 2021 staan ook op de agenda: een coachingstraject voor onze medewerkers, het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie op zorg en welzijn en deskundigheidsbevordering basispsychiatrie, dementie en onbegrepen gedrag, in samenwerking met ggz-organisatie Parnassia.

Triton
Vanuit de regio is er meer aandacht geweest voor de inzet van geestelijke verzorging. Binnen Triton hebben wij nu een vaste geestelijk medewerker die met regelmaat aanwezig is en daarnaast ingeroepen kan worden als onze bewoners daar behoefte aan hebben.

Door de coronamaatregelen is er binnen Triton veel aandacht geweest voor kleinschalige activiteiten op de huiskamers. Er is gezorgd voor afwisselende activiteiten, waardoor de bewoners die hier behoefte aan hadden een plezierige daginvulling hadden en in kleine groepjes samen konden komen. Er werden uitgebreide lunches of brunches georganiseerd of creatieve activiteiten rond knutselen of muziek. Ook de beweegagoog was en is van meerwaarde voor onze bewoners.

In 2020 zijn alle huiskamerassistenten aangemeld voor een scholing om de kennis te vergroten rond dementie en onbegrepen gedrag. Door de coronacrisis hebben nog niet alle scholingen doorgang kunnen krijgen, en worden nog ingepland. Daarnaast is de functie huiskamerassistent duidelijker neergezet en ligt de focus nu vooral op persoonlijke aandacht voor de cliënt en bij het bestellen en verzorgen van eten en drinken.

Binnen Triton is een start gemaakt met het intensiveren van het contact met het achterbanteam. Dit is een team van betrokken mantelzorgers en naasten die graag willen meedenken over deze locatie. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt, een overlegstructuur is opgezet en samen wordt de rol vormgegeven om dit team goed te positioneren. Zo worden zij betrokken bij projecten en zijn het aanspreekpunt om zaken te toetsen bij de achterban.

Eind 2019 heeft Triton deelgenomen aan de Monitor woonvormen dementie van het Trimbos instituut. Hieruit zijn verbeterpunten geformuleerd en kwam bovendien naar voren dat er een gezond leerklimaat heerst binnen Triton. Om die reden zijn wij benaderd om deel te nemen aan een verdiepend onderzoek “Leren en verbeteren”. Verwachting is dat dit, na vertraging, in 2021 wordt uitgevoerd. Hiermee hebben wij een goed evaluatiemoment voor het leren en verbeteren binnen de locatie en kunnen we het naar aanleiding van dit verdiepingsonderzoek verder verbeteren. 

Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij u helpen?
Onderwerp is verplicht!
Onderwerp is verplicht!
Vraag is verplicht!
Hoe kunnen wij u bereiken?
Voornaam is verplicht!
Achternaam is verplicht!
Telefoonnummer is verplicht!
Geldig e-mailadres is verplicht!